หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
 
 
 
 
 

 

  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
  เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาทต่อเดือนจนถึงอายุครบ 6 ปี...
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ป้าก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.แม่ป้าก
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป อบต.แม่ป้าก
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ อบต.แม่ป้าก
  รายงานผลแผน ปปช.
  ประกาศ อบต.แม่ป้าก เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
  คุ่มือการร้องทุกข์/ร้องเรียน อบต.แม่ป้าก
  ประกาศ อบต.แม่ป้าก เรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี รอบเดือนตุลาคม 2561
  ประกาศ อบต.แม่ป้าก เรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี รอบเดือนเมษายน 2561
  ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการรับชำระภาษีประจำปี 2562
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
244 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทรศัพท์ 054520516  โทรสาร 054520517
Email : maepak@live.com   Faecbook : องค์การบริการส่วนตำบลแม่ป้าก
©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก