หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา

   ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก


 ที่ตั้ง

ตำบลแม่ป้าก ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังชิ้น ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาในเดินทางประมาณ 15 นาที โดยใช้เส้นทางคมนาคมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ทางหลวงแผ่นดินสายแพร่ – วังชิ้น โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้


ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลบ้านกิ่ว ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ทิศใต้             ติดต่อกับ         ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลทุ่งแล้ง ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ         ตำบลบ้านกิ่ว ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง
  • เขตการปกครอง

ตำบลแม่ป้าก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน โดยแยกพื้นที่การปกครอง ดังนี้
๑.)  หมู่ที่ ๑   บ้านโป่ง
๒.)  หมู่ที่ ๒   บ้านแม่บงเหนือ
๓.)  หมู่ที่ ๓   บ้านแม่บงใต้
๔.)  หมู่ที่ ๔   บ้านแม่ป้าก
๕.)  หมู่ที่ ๕   บ้านแม่จอก
๖.)  หมู่ที่ ๖   บ้านแช่ฟ้า
๗.)  หมู่ที่ ๗   บ้านนาฮ่าง
๘.)  หมู่ที่ ๘   บ้านแม่จอกนอก
๙.)  หมู่ที่ ๙   บ้านเหล่า
๑๐.) หมู่ที ๑๐ บ้านวังน้ำเย็น

  • ประชากร
  • ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ  1,795  หลังคาเรือน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 5,119  คน โดยแย่งเป็นชาย จำนวน 2,527 คน และหญิง จำนวน 2,592 คน


หมู่ที่

หมู่บ้าน

ประชากร

รวม (คน)

หลังคาเรือน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

1

บ้านโป่ง

225

213

438

128

2

บ้านแม่บงเหนือ

205

223

428

147

3

บ้านแม่บงใต้

261

251

512

177

4

บ้านแม่ป้าก

268

346

614

212

5

บ้านแม่จอก

355

341

696

279

6

บ้านแช่ฟ้า

292

284

576

199

7

บ้านนาฮ่าง

153

181

334

95

8

บ้านแม่จอกนอก

224

222

446

158

9

บ้านเหล่า

279

269

548

199

10

บ้านวังน้ำเย็น

264

261

525

201

 

รวม  10 หมู่บ้าน

2,526

2,591

5,117

1,795

( ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 )

 

  • ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

ช่วงอายุ

จำนวน(คน)

รวม

ชาย

หญิง

เด็ก (ทารก-5 ปี)

117

107

224

เด็กโต (6-14 ปี)

216

197

413

วัยรุ่น (15-25 ปี)

331

349

680

ผู้ใหญ่ (26-59 ปี)

1,349

1,373

2,722

คนชรา (60 ปีขึ้นไป)

513

565

1,078

รวม

2,526

2,591

5,117

( ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 )

 

  • การท่องเที่ยว

1.อ่างเก็บน้ำแม่ป้าก เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีการกักน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝน สามารถทำการประมงได้ผลเป็นอย่างดี มีทิวทัศน์ที่สวยงานโดยรอบ  แวดล้อมไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนแปลกตา โดยที่ท่านสามารถชื่นชมกับบรรยากาศได้รอบทิศทาง

  

 

 

2.บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก  บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
บ้านแม่จอก ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่  เป็นน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ ที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 80-90 องศาเซลเซียส ลักษณะพิเศษของบ่อน้ำพุร้อนแม่จอกแห่งนี้ก็คือ นอกจากจะมีบ่อน้ำร้อนแล้ว ยังมีธารน้ำเย็นจากลำห้วยแม่โป่งไหลผ่านอีกด้วย ในอดีตบริเวณบ่อน้ำร้อนแม่จอกมีสภาพเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย

    

 

สำหรับกิจกรรมยอดนิยมเมื่อมาถึงบ่อน้ำพุร้อนแม่จอก ก็คือกิจกรรมลวกไข่บ่อน้ำแร่ ซึ่งภายในบ่อน้ำพุร้อนจะมีทั้งไข่ไก่ ไข่เป็ด และไข่นกกะทา ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกใช้ทำกิจกรรมกัน นอกจากนี้ยังมีห้องอาบน้ำแร่ นวดแผนไทย สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการผ่อนคลาย มีอาหาร เครื่องดื่ม และจำหน่ายสินค้าที่ระลึกท้องถิ่นอีกด้วย

 

 

  • การนับถือศาสนา

ประชาชนตำบลแม่ป้ากส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัดจำนวน 6 แห่งและสำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง

  • ประเพณีและงานประจำปี

1. ประเพณีบูชาผีกะเหรี่ยง
2. ประเพณีเลี้ยงผีเจ้าบ้าน
3. ประเพณีเลี้ยงผีต้นน้ำ
4. ประเพณีบวชพระภิกษุ-สามเณร ภาคฤดูร้อน
5. ประเพณีนมัสการพระธาตุขวยปู
6. ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ในช่วงประเพณีสงกรานต์

  • ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ประชาชนในเขตตำบลแม่ป้ากได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  การทอผ้า โดยเฉพาะผ้าซิ่นตีนจก

ภาษาถิ่น           : ส่วนมากพูดคำเมือง (ภาษาเหนือ)   และภาษากะเหรี่ยง

 

  

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
244 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทรศัพท์ 054520516  โทรสาร 054520517
Email : maepak@live.com   Faecbook : องค์การบริการส่วนตำบลแม่ป้าก
©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก