หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา

   ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก


ด้านกายภาพ

  ที่ตั้ง

ตำบลแม่ป้าก ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังชิ้น ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาในเดินทางประมาณ 15 นาที โดยใช้เส้นทางคมนาคมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ทางหลวงแผ่นดินสายแพร่ – วังชิ้น โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้


ทิศเหนือติดต่อกับ         ตำบลบ้านกิ่ว ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ทิศใต้ ติดต่อกับ         ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลทุ่งแล้ง ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ         ตำบลบ้านกิ่ว ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง
  ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ของตำบลแม่ป้ากแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ

(๑) พื้นที่ภูเขา คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ ๖๕ ของตำบล ประกอบด้วยทิวเขาเทือกเขาผีปันน้ำตะวันตก ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือสู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้เรื่อยลงไปทางทิศใต้จนถึงอำเถอเถิน แนวสันเขานี่ใช้เป็นเขตแบ่งการปกครองระหว่างจังหวัดแพร่ กับ จังหวัดลำปาง ทอดเขาสูงสุดมีความลาดชันโดยประมาณ ๘๐ องศา และเนินเขาเล็กๆดโยทั่วไปของตำบล

(๒) พื้นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา กระจายอยู่ไปทั่วระหว่างหุบเขา ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำลำห้วยบ้านโป่ง , ลำห้วยแห้ง , ลำห้วยหินดำ , ลำห้วยแม่รังและลำห้วยแม่บง ลำห้วยแม่ป้าก ลำห้วยแม่จอก ลำห้วยเฮี้ย ลำห้วยงาช้าง เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร

  ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศตำบลแม่ป้าก แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๔๓ องศาเซลเซียส ในเดือนเมษา ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม ฤดูหนาว ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ ๘ องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม

  ลักษณะของดินและการใช้ที่ดิน

ดินในบริเวณตำบลแม่ป้าก เป็นดินร่วนปนทราย และดินทรายร่วนปนดินเหนียว ปนตะกอนดินเหนียว และดินตะกอน เป็นจำนวนที่เรียงตัวกันในลักษณะที่ทำให้น้ำซึมผ่านได้ และอากาศเข้าไปสู่เนื้อดินได้ จึงทำให้ดินเหนียวเกินไป ดินดีจะตัวกันเป็นก้อนๆ ที่สารคอลอยด์ ( Colloidal ) เป็นองค์ประกอบดินมีหลายสีนับตั้งแต่สีเทาจนกระทั่งสีเหลืองและสีแดง ที่พบบ่อยๆ คือสีเทาคล้ำๆ สีแดงสนิมเหล็ก สีเหลืองและสีน้ำตาล ในภูมิภาคที่มีฝนมากๆ บางแห่งดินไม่เหล็กผสมจะมีสีขาว ถ้าในเขตแห้งแล้งดินชนิดนี้จะมีเกลือแร่มาก ดินสีดำและดินสีเข้ม มีอินทรียวัตถุผสมอยู่มาก ถ้าดินมีสีแดง สีเหลืองหรือสีน้ำตาลปนอยู่ด้วยกัน รู้ได้ทันทีว่าดินนั้นประกอบด้วยแร่ธาตุ ๒ -๓ อย่าง จึงทำให้เกิดสีต่างๆ กัน และขึ้นอยู่กับสภาพเคมีและฟิสิกส์ของดิน

  ลักษณะของแหล่งน้ำ

ภายในพื้นที่ตำบลแม่ป้าก มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ ลำห้วยโป่ง, ลำห้วยแห้ง, ลำห้วยหินดำ ,ลำห้วยแม่รัง , ลำห้วยแม่บง , ลำห้วยแม่จอก
ห้วยงาช้าง ฯ

  ลักษณะของไม้และป่าไม้

สภาพป่าตอนบนของเทือกเขาผีปันน้ำตะวันตก(แนวเขาอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย) มีลักษณะเป็นป่าดิบแล้ง ส่วนตอนล่างเป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม่ที่สำคัญ ได้แก่ มะค่าโยง ยาง ดำดงตะแบก ประดู่ แดง และสัก ซึ่งขึ้นอยู่ปะปนบ้าง ส่วนพืชพื้นล่างเป็นไผ่ชนิดต่างๆ ปาล์ม หวาย


ด้านการเมืองการปกครอง

  เขตการปกครอง

ตำบลแม่ป้าก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน โดยแยกพื้นที่การปกครอง ดังนี้
๑.)  หมู่ที่ ๑   บ้านโป่ง
๒.)  หมู่ที่ ๒   บ้านแม่บงเหนือ
๓.)  หมู่ที่ ๓   บ้านแม่บงใต้
๔.)  หมู่ที่ ๔   บ้านแม่ป้าก
๕.)  หมู่ที่ ๕   บ้านแม่จอก
๖.)  หมู่ที่ ๖   บ้านแช่ฟ้า
๗.)  หมู่ที่ ๗   บ้านนาฮ่าง
๘.)  หมู่ที่ ๘   บ้านแม่จอกนอก
๙.)  หมู่ที่ ๙   บ้านเหล่า
๑๐.) หมู่ที ๑๐ บ้านวังน้ำเย็น

  การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 10 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 1 คน จำนวน 10 หมู่บ้าน รวมเป็น 10 คน


  ประชากร

  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ  1,795  หลังคาเรือน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 5,119  คน
โดยแย่งเป็นชาย จำนวน 2,527 คน และหญิง จำนวน 2,592 คน

หมู่ที่
หมู่บ้าน
ประชากร
รวม (คน)
หลังคาเรือน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
1
บ้านโป่ง
220
205
425
131
2
บ้านแม่บงเหนือ
199
215
414
149
3
บ้านแม่บงใต้
260
254
514
179
4
บ้านแม่ป้าก
258
340
598
215
5
บ้านแม่จอก
347
340
687
283
6
บ้านแช่ฟ้า
293
281
574
204
7
บ้านนาฮ่าง
156
177
333
96
8
บ้านแม่จอกนอก
221
226
447
159
9
บ้านเหล่า
275
274
549
203
10
บ้านวังน้ำเย็น
266
260
526
202
รวม  10 หมู่บ้าน
2,495
2,572
5,067
1,821

( ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 )

 

  ช่วงอายุและจำนวนประชากร
ช่วงอายุ
จำนวน(คน)
รวม
ชาย
หญิง
เด็ก (ทารก-5 ปี)
112
98
210
เด็กโต (6-14 ปี)
203
192
395
วัยรุ่น (15-25 ปี)
306
323
629
ผู้ใหญ่ (26-59 ปี)
1,319
1,346
2,675
คนชรา (60 ปีขึ้นไป)
555
568
1,076
รวม
2,495
2,568
5,067

( ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 )

 

  สภาพทางสังคม

  การศึกษา

ข้อมูลจำนวนประชากรประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา ปี พ.ศ.2562 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ระดับการศึกษา
เพศ

รวม

(คน)
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ไม่เคยศึกษา
22
16
38
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก
13
16
29
ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา
92
148
240
จบชั้นประถมศึกษา
984
1020
2,004
มัธยมศึกษาตอนต้น
180
139
319
มัธยมศึกษาตอนปลาย
135
111
246
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
43
40
83
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
65
63
128
สูงกว่าปริญญาตรี
2
-
2
รวม
1,536
1,553
3,089

( ที่มา : ข้อมูล จปฐ. ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 )

 

  สาธารณสุข

1. โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ ในเขตตำบลแม่ป้ากมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2. บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ในเขตตำบลแม่ป้ากมีบุคลากรทางการแพทย์ ดังนี้
2.1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 6 คน
2.2 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวน 145 คน
2.3 นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 คน
2.4 แพทย์แผนไทย จำนวน 2 คน
3.ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในพื้นที่ (จำนวนต่อปี)
มีจำนวนผู้เข้ารับการรักษา เป็นผู้ป่วยนอก จำนวน 4,140 คน
4. สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์ริการสาธารณสุขทุกแห่ง ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง 5 อันดับแรก ดังนี้
4.1 ระบบกล้ามเนื้อ
4.2 ระบบย่อยอาหาร
4.3 ระบบไหลเวียนเลือด
4.4 ระบบทางเดินหายใจ
4.5 ระบบไหลเวียนเลือดระบบต่อมไร้ท่อ

  อาชญากรรม

ไม่มีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นในเขตตำบลแม่ป้าก
( ที่มา : งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 )

  ยาเสพติด

ไม่มีคดีอันเกี่ยวกับยาเสพติดเกิดขึ้นในเขตตำบลแม่ป้าก
( ที่มา : งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 )

  การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้ากได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ โดยการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ดังนี้
หมู่ที่
หมู่บ้าน
ผู้สูงอายุ
(คน)
ผู้พิการ
(คน)
ผู้ป่วยเอดส์
(คน)
1
บ้านโป่ง
84
13
-
2
บ้านแม่บงเหนือ
106
12
4
3
บ้านแม่บงใต้
118
24
2
4
บ้านแม่ป้าก
140
46
6
5
บ้านแม่จอก
156
29
3
6
บ้านแช่ฟ้า
120
49
2
7
บ้านนาฮ่าง
85
13
-
8
บ้านแม่จอกนอก
107
9
4
9
บ้านเหล่า
120
31
4
10
บ้านวังน้ำเย็น
119
27
-
รวม  10 หมู่บ้าน
1,155
253
25

( ที่มา :งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก วันที่ 31 ธันวาคม 2563 )

 

  ระบบบริการพื้นฐาน

  การคมนาคมขนส่ง

ตำบลแม่ป้าก มีเส้นทางคมนาคมสายหลัก คือ เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1023 (สายอำเภอลอง - อำเภอวังชิ้น) เป็นถนนลาดยาง มีสภาพเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วง เส้นทางการสัญจรภายในตำบลแม่ป้ากประกอบด้วยถนน จำนวน 189 สาย โดยแยกประเภทได้ดังนี้
1.ถนนลูกรัง จำนวน 74 สาย
2.ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย
3.ถนนคอนกรีต จำนวน 110 สาย
ตำบลแม่ป้าก มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ได้เพียงเส้นทางเดียว คือ ทางบก และในเขตพื้นที่ของตำบล ยังไม่มีสถานีขนส่งประจำตำบล แต่เนื่องจากเป็นถนนสายหลักที่ใช้สัญจรไป – มา ระหว่างอำเภอวังชิ้น อำเภอลอง และอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จึงทำให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่มีรถสองแถววิ่งผ่าน อีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอเถินจังหวัดลำปาง จึงทำให้มีรถโดยสารประจำทางสัญจรในพื้นที่และช่วงเช้าและช่วงเย็นในแต่ละวัน

  การไฟฟ้า
ตำบลแม่ป้าก ได้รับการส่งจ่ายไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังชิ้น โดยปัจจุบันมีผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนทั้งสิ้น 1,821 หลังคาเรือน โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งตำบล
  การประปา
ตำบลแม่ป้าก ส่วนใหญ่น้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค มาจากการขุดน้ำใต้ผิวดิน (บ่อน้ำตื้น) และการขุดเจาะน้ำบาดาล นำน้ำผ่านกระบวนการระบบน้ำประปาส่งจ่ายให้กับบ้านภายในหมู่บ้าน แต่เนื่องจากสภาพทรัพยากรธรณีของตำบล ทำให้สภาพน้ำที่ได้ ขุ่น แดง และเป็นตะกอนในช่วงฤดูฝน โดยปัจจุบันจำนวนครัวเรือนที่ใช้ประปา มีจำนวนทั้งสิ้น 1,821 หลังคาเรือน โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งตำบล
  โทรศัพท์
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ เพราะมีความสะดวกสบายมากกว่าการใช้โทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์สาธารณะ
  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งวัสดุและครุภัณฑ์
ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ป้าก มีที่ทำการไปรษณีย์ชั่วคราว 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ บ้านแม่จอก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

 

  ระบบเศรษฐกิจ

เนื่องจากในเขตตำบลแม่ป้าก ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจยังมีไม่มาก การดำรงชีวิตของราษฎรชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การประมง อาศัยแรงงานครัวเรือนเป็นหลัก สำหรับแรงงานจากภาคเกษตรกรรมบางส่วนมีการออกไปทำงานรับจ้างต่างจังหวัดนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรแล้วอาชีพรองลงมา ได้แก่ การค้าขาย และหาของป่า

  การเกษตร

การเกษตรเป็นอาชีพหลักของประชาชนตำบลแม่ป้าก โดยพืชที่นิยมปลูก มีดังต่อไปนี้
1.ข้าว
2.ส้มเขียวหวาน
3.ยางพารา
4.ถั่วลิสง
5.ข้าวโพด

  การประมง

ในตำบลแม่ป้าก มีประชาชนประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประมงเพียงส่วนน้อยเท่านั้น เนื่องจากแหล่งน้ำมีไม่มาก ประกอบกับในช่วงฤดูแล้วเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงกบ ปลาดุก ปลานิล และปลาทับทิม

  การปศุสัตว์

การปศุสัตว์ในตำบลแม่ป้าก เป็นการเลี้ยงเพื่อใช้งาน, เป็นอาหาร และแลกเปลี่ยนซื้อขาย เช่น โค กระบือ สุกร และสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ เป็นต้น

  การบริการ

1.ปั้มน้ำมันและก๊าซ 1 แห่ง
2.ปั้มน้ำมัน (แบบหลอด) 2 แห่ง
3.โรงสี 12 แห่ง
4.บ้านเช่า 6 แห่ง
5.โรงทำขนมจีน 2 แห่ง
6.ร้านค้า แยกตามประเภท ดังนี้
- ร้านค้าทั่วไป 102 แห่ง
- ร้านอาหาร 39 แห่ง
- ร้านเสริมสวย/ตัดผม 3 แห่ง
- ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 แห่ง
- ร้านวัสดุ,อุปกรณ์ก่อสร้าง 4 แห่ง
- ร้านซ่อมรถต่าง ๆ 5 แห่ง
- ร้านตัดผ้า 2 แห่ง
7.คลินิก 1 แห่ง
8.สหกรณ์ 3 แห่ง
9.ธนาคารหมู่บ้าน 6 แห่ง
10.เสาสัญญาณโทรศัพท์ 4 แห่ง

  การท่องเที่ยว

1.อ่างเก็บน้ำแม่ป้าก เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีการกักน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝน สามารถทำการประมงได้ผลเป็นอย่างดี มีทิวทัศน์ที่สวยงานโดยรอบ  แวดล้อมไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนแปลกตา โดยที่ท่านสามารถชื่นชมกับบรรยากาศได้รอบทิศทาง

  

 

 

2.บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก  บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
บ้านแม่จอก ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่  เป็นน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ ที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 80-90 องศาเซลเซียส ลักษณะพิเศษของบ่อน้ำพุร้อนแม่จอกแห่งนี้ก็คือ นอกจากจะมีบ่อน้ำร้อนแล้ว ยังมีธารน้ำเย็นจากลำห้วยแม่โป่งไหลผ่านอีกด้วย ในอดีตบริเวณบ่อน้ำร้อนแม่จอกมีสภาพเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย

    


  

 

สำหรับกิจกรรมยอดนิยมเมื่อมาถึงบ่อน้ำพุร้อนแม่จอก ก็คือกิจกรรมลวกไข่บ่อน้ำแร่ ซึ่งภายในบ่อน้ำพุร้อนจะมีทั้งไข่ไก่ ไข่เป็ด และไข่นกกะทา ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกใช้ทำกิจกรรมกัน นอกจากนี้ยังมีห้องอาบน้ำแร่ นวดแผนไทย สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการผ่อนคลาย มีอาหาร เครื่องดื่ม และจำหน่ายสินค้าที่ระลึกท้องถิ่นอีกด้วย

  อุตสาหกรรม

เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจยังมี ไม่มาก การดำรงชีวิตของราษฎรชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การประมง อาศัยแรงงานครัวเรือนเป็นหลัก

  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

- กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอกะเหรี่ยง
- กลุ่มเกษตรทำไร่ทำสวน

  แรงงาน

ในด้านแรงงานในเขตพื้นที่ตำบลแม่ป้าก พบว่าแรงงานในท้องถิ่นบางส่วนไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ และบางส่วนไปทำงานที่ต่างประเทศ เนื่องจากภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่ของตำบล แม่ป้ากเป็นพื้นที่ป่าและไม่ใช่พื้นที่ทางเศรษฐกิจ ทำให้อัตราการอพยพของแรงงานท้องถิ่นไปสู่การใช้แรงงานต่างถิ่นมีมากกว่าแรงงานต่างถิ่นอพยพเข้ามา

 

  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

  การนับถือศาสนา

ประชาชนตำบลแม่ป้ากส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัดจำนวน 6 แห่งและสำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง

  ประเพณีและงานประจำปี

1. ประเพณีบูชาผีกะเหรี่ยง
2. ประเพณีเลี้ยงผีเจ้าบ้าน
3. ประเพณีเลี้ยงผีต้นน้ำ
4. ประเพณีบวชพระภิกษุ-สามเณร ภาคฤดูร้อน
5. ประเพณีนมัสการพระธาตุขวยปู
6. ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ในช่วงประเพณีสงกรานต์

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ประชาชนในเขตตำบลแม่ป้ากได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  การทอผ้า โดยเฉพาะผ้าซิ่นตีนจก

ภาษาถิ่น           : ส่วนมากพูดคำเมือง (ภาษาเหนือ)   และภาษากะเหรี่ยง

  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สินค้าที่ขึ้นชื่อของตำบลแม่ป้าก คือ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ โดยเฉพาะซิ่นตีนจก อีกทั้งยังมีผ้ากะเหรี่ยงซึ่งผลิตจากกลุ่มชนเผ่า บ้านแช่ฟ้า หมู่ที่ 6 และบ้านนาฮ่าง หมู่ที่ 7

 

  ทรัพยากรธรรมชาติ

  น้ำ
น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ส่วนใหญ่เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝนและน้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน น้ำจะมีสีและตะกอน ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา จึงจะสามารถนำมาใช้ได้ น้ำเพื่อการเกษตร จะได้จากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ คือ ลำห้วยแม่ป้าก โดยส่วนใหญ่ทุกหมู่บ้านจะมีการดำเนินการก่อสร้างฝายหรือถนนน้ำล้น เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร

  ป่าไม้

ในเขตตำบลแม่ป้าก มีพื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นป่าธรรมชาติ ซึ่งอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย

  ภูเขา

สภาพภูเขาในเขตตำบลป้าก เป็นภูเขาสูงแต่ไม่สลับซับซ้อน ในช่วงฤดูฝนอาจเกิดการสไลด์ของหน้าที่ในเขตพื้นที่ภูเขาในส่วนที่ถูกรุกล้ำ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ป่า จึงไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ของตำบลแม่ป้ากส่วนมากเป็น พื้นที่สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย พื้นที่หน่วยงานของรัฐ สวนสาธารณะ/นันทนาการ พื้นที่การเกษตรกรรม พื้นที่ตั้งสถานศึกษา และพื้นที่ว่าง ตามลำดับ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ป่าไม้ สภาพอากาศดี ยกเว้นช่วงเดือนธันวาคม-เมษายนของทุกปี เนื่องจาก เป็นช่วงที่เกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่า ทรัพยากรน้ำ มีจำนวนแหล่งน้ำตามธรรมชาติรวมทั้งสิ่งก่อสร้างเพื่อกักเก็บน้ำจำนวนมาก แต่ยังไม่เพียงพอต่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค ทรัพยากรดิน ตำบลแม่ป้ากมีพื้นที่จำนวนมาก แต่ไม่สามารถใช้งานพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าไม้ แต่พื้นที่ราบส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูก

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
244 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทรศัพท์ 054520516  โทรสาร 054520517
Email : maepak@live.com   Faecbook : องค์การบริการส่วนตำบลแม่ป้าก
©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก