หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา

   นโยบายผู้บริหาร


วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก มุ่งพัฒนาทุกด้านเพื่อ “ส่งเสริมตำบลแม่ป้ากให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”
จึงกำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้
   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ ชุมชนเข็มแข็ง
   แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายนายกองค์การบริการส่วนตำบลแม่ป้าก (แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557)


นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
   มีแนวทางที่จะพัฒนาสังคมในตำบลแม่ป้าก ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ ประชาชนมีความรักและความสามัคคีกัน และมีความเอื้ออาทรต่อกัน ไปสู่ความเป็นหมู่บ้านและชุมชนที่มีความเข้มแข็งต่อไป โดยมีนโยบายที่ดำเนินการตามแนวทางต่างๆดังนี้
    1 ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกับคนอื่นๆในสังคม โดยการส่งเสริมและช่วยเหลือปัจจัยในกาประกอบอาชีพ และช่วยเหลือให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ และไม่เป็นภาระแก่สังคม
    2 แก้ไขปัญหาเยาวชนที่ทะเลาวิวาทกันในตำบล ให้มีความรัก ความสามัคคีกันโดยการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักและเกิดความรักความสามัคคีกัน
    3 แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่ในระดับอำเภอ และระดับจังหวัดเพื่อค้นหาผู้ค้า ผู้เสพ และนำผู้เสพที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดส่งสถานบำบัดหรือจัดค่ายบำบัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดให้มีอาชีพที่มั่นคง เพื่อป้องกันการหวนกลับมาเสพสารเสพติดต่อไป นอกจากนี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นำกฎ กติกาของหมู่บ้านมาใช้ปฏิบัติอย่างจริงจัง ให้เกิดเป็นรูปธรรม
    4 ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี ให้ได้รับสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี มีอาชีพที่เหมาะสมสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยสนับสนุนด้านวิชาการ และเงินทุนปลอดดอกเบี้ยหรือเงินอุดหนุน
    5 ส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดกิจกรรม หรือโครงการมอบโล่ หรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม และเยาชนต้นแบบ เป็นต้น

    6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมให้มีความเข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับ

นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
   ในระยะเวลา 4 ปีที่ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กระผมจะส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตรและเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค โดยดำเนินการในด้านต่างๆดังนี้
    1 ส่งเสริมการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ และปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่ เช่น ป่าต้นน้ำ ลำห้วยสาขา ให้มีความเป็นธรรมชาติ สามารถเป็นที่เก็บและดูดซับน้ำไว้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันน้ำป่าไหลหลากและป้องกันปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในฤดูแล้ง โดยการประสานงานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกสำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
    2 ส่งเสริมให้มีการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยให้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานภายนอก
    3 ส่งเสริมให้มีการจุดลอดคู คลอง ลำห้วย และฝายที่ตื้นเขิน เพื่อป้องกันปัญหาตลิ่งพังและน้ำท่วม


นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ภายในระยะเวลา 4 ปีที่ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก กระผมจะดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ตำบลแม่ป้าก เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของประชาชน ตลอดจนเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนที่จะเกิดขึ้นด้วย โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้
    1 ส่งเสริมให้มีการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ประกอบอาชีพ ทั้งในด้านแสงสว่างและการสูบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร โดยการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูทิภาคสำหรับขยายเขตไฟ้ฟ้าไปยังพื้นที่การเกษตร
    2 ส่งเสริมให้มีการ่กอสร้างรางระบายภายในหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน โดยเฉพาะในจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ
    3 ส่งเสริมให้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน เพื่อให้การสัญจรของประชาชนเกิดความสะดวกและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น และปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรให้สามารถใช้งานได้ดีตลอดปี โดยการถมดินลูกรัง บดอัด และวางท่อระบายในจุดที่มีน้ำท่วมขังหรือที่มีน้ำไหลผ่าน เป็นต้น โดยการประสานงานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    4 ส่งเสริมให้มีการก่อสร้างระบบประปามาตรฐานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดและถูกหลักอนามัย โดยการใช้งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีอยู่ และโดยการประสานงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
   กระผมมีแนวทางที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เพียงพอต่อการดำรงชีพ และลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ตามแนวทางดังนี้
    1 ส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากยิ่งขึ้น
    2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีพลังในการต่อรองในด้านต่างๆทั้งในด้านการจำหน่าย การเข้าถึงแหล่งทุน เป็นต้น
    3 ส่งเสริมปัจจัยการผลิตในระดับตำบล โดยการจัดให้มีร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตขึ้นในระดับตำบล และให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าของโดยการถือหุ้นในรูปของสหกรณ์ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเพื่อให้เกษตรกรสามารถซื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม
    4 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความประพฤติดี และสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยการจัดหาปัจจัยการผลิตและส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพ
    5 ส่งเสริมให้มีการปล่อยปลาตามแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ โดยการจัดกาพันธุ์ปลามาปล่อยในโอกาสสำคัญๆ เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์และเป็นแหล่งอาหาร ตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
    6 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนซึ่งมีการทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก โดยการจัดหาแหล่งปัจจัยการผลิตที่มีราคาเป็นธรรม จัดตั้งศูนย์จำหน่ายปัจจัยการผลิตขึ้นในตำบลในรูปสหกรณ์ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ทำกินให้ทั่วถึง และส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น และส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลักมาทำอาชีพเสริม เช่น การผลิตสินค้าที่ระลึก สินค้าโอท็อป เป็นต้น
    7 ส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตำบลที่มีอยู่ ซึ่งเป็นทุนของตำบล ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง และพัฒนา รวมทั้งเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่สำหรับรองรับนักท่องเที่ยว และรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

นโยบายด้านการพัฒนาการสาธารณสุข
    1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชนให้มีความสุขภาพที่ดีทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ โดยการสนับสนุนให้ อสม. ซี่งเป็นผู้ที่ดูแลงานด้านสุขภาพในระดับหมู่บ้านให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล (สปสช.ตำบล) ให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง อสม.น้อย เพื่อฝึกหัดในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคให้แก่เด็กและเยาวชน
    2 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ และให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคที่จะระบาดเข้ามาในพื้นที่ โดยสร้างระบบเครือข่าย
    3 ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายแก่ประชาชนในทุกเพศ ทุกวัย ในทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของรัฐ เนื่องจากประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วจะเป็นการป้องกันโรคได้อย่างดีที่สุด

นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
   ในการบริหารงานของกระผม ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน และสามารถตรวจสอบได้ โดยจะดำเนินงานตามแนวทางดังต่อไปนี้
    1 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร โดยร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยอมรับ
    2 ส่งเสริมกิจกรรมของ อปพร. กิจกรรมของตำรวจบ้าน และผู้นำชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และเป็นที่พึ่งของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนได้
    3 ส่งเสริมให้มีการจัดเวทีประชาคมทั้งในระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาตำบลแม่ป้าก ต่อไป
    4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างจิตสำนึกทางการเมืองให้แก่ประชาชน โดยการให้ความข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง และสร้างช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมายังนายก อบต. โดยทั้งทางโทรศัพท์ เอการ และเว็บไซต์ของ อบต.

นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และการกีฬา
   ในด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และการกีฬา ในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้ให้ความสำคัญแก่การศึกษาและวัฒนธรรมประเพณีมาก โดยเฉพาะการศึกษา ดังนั้น จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาตามนโยบายดังกล่าวไว้ดังนี้
    1 สนับสนุน และส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสนับสนุนให้มีการสอนภาษาต่างประเทศให้แก่เด็กเล็กเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
    2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการสนับสนุน กศน. ตำบล และสร้างห้องสมุดตำบล ตลอดจนสร้างศูนย์ไอทีตำบล (IT) ขึ้น เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนทั่วไปที่สนใจได้ค้นคว้าและหาความรู้
    3 ส่งเสริมการกีฬาของเยาวชน โดยการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ทุกหมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ในการฝึกซ้อม และออกกำลังกาย และสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล และส่งเสริมให้มีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอ และจังหวัด หรือสูงกว่านั้น
    4 ส่งเสริมให้ประชาชนและผู้นำชุมชนมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยการจัดโครงการให้ความรู้ และมีการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำและประชาชนที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม
    5 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน โดยการรวบรวมข้อมูลความรู้ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดระบบให้เป็นหมวดหมู่ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า และสืบสานต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน และสนับสนุนงบประมาณในการจัดแหล่งเรียนรู้ขึ้นในแต่ละหมู่บ้าน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลที่มีความรู้ในนามของปราชญ์ชาวบ้าน ได้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวจ้องกับการอนุรักษ์และถ่านทอดความรู้ของตนเองสู่เยาวชนและบุคคลที่สนใจทั่วไป
    6 ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของชาวตำบลแม่ป้าก เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในการที่ทำความดี งดเว้นสิ่งที่ไม่ดี ส่งผลให้สังคมมีความสงบสุขร่มเย็นประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนั้น จึงได้มีแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดพระพุทธศาสนาของวัดต่างๆในพื้นที่ สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมบรรพชา-อุปสมบทช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ในนามของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติซึ่งนับวันจะลดน้อยถอยลง ซี่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต จึงมีแนวทางที่จะอนุรักษ์ ป้องกัน แก้ไข และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ดังต่อไปนี้
    1 ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในชุมชนอย่างเป็นระบบ และสร้างจิตสำนึกของเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้รู้จักรักความสะอาดและร่วมกันจัดการขยะ โดยการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ออกประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
    2 ส่งเสริมให้มีสุสานและฌาปนสถานที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่ป้าก โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดสรรงบประมาณลงไปดำเนินการ
    3 ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า โดยการสนับสนุนงบประมาณ และผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุนป้องกันไฟป่าขึ้นในพื้นที่
    4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ และสร้างสำนึกให้เกิดขึ้นร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริม ผลักดันให้มีการจัดตั้งชมรม หรือกลุ่ม หรือองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในกลุ่มเขาวชนและประชาชนทั่วไป
    5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตปุ๋ยชีวภาพในชุมชน และเพื่อชุมชนเอง ทั้งนี้เพื่อสร้างความสมดุลของดิน และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการจัดซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้ โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณและความรู้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังทดแทน เช่น การใช้เตาชีวมวลแทนแก็สธรรมชาติ ซึ่งมีราคาสูง เป็นต้น

นโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ
   ตำบลแม่ป้าก เป็นตำบลที่เกิดภัยธรรมชาติขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะวาตภัย และอุทกภัย ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนและสูญเสียงบประมาณของภาครัฐที่จำนำไปช่วยเหลือเยียวยาอยู่เป็นประจำทุกปี ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องมีแนวทางป้องกันและมาตรการการให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ ในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ซึ่งต้องรับผิดชอบภารกิจการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย จึงกำหนดแนวทางดังนี้
    1 จัดระบบการเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และแม่นยำ โดยการติดตั้งระบบเตือนภัยไว้ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและจัดตั้งอาสาเตือนภัยให้ครบทุกภัยธรรมชาติในแต่ละหมู่บ้าน
    2 จัดระบบการให้ความช่วยเหลือในขณะเกิดภัยให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดระบบการอพยพ ระบบการช่วยเหลือ ระบบการรายงาน และการบูรณะซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
    3 ส่งเสริมและผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติขึ้นในตำบล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติเกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
    4 สนับสนุนให้ประชาชนมีหลักประกันเมื่อเกิดภัยธรรมชาติขึ้น โดยการส่งเสริมให้ประชาชนทำประกันวินาศภัย

   ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก นับจากนี้ไป กระผมขอให้ความมั่นใจแก่ท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้ากทุกท่านว่า กระผมจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดหลักกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการบริหารงาน และจะสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการบริหาร โดยยึดหลักร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ และจะสร้างช่องทางในการตรวจสอบของพี่น้องประชาชนให้สามารถตรวจสอบการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีหลากหลายช่องทาง และจะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
244 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทรศัพท์ 054520516  โทรสาร 054520517
Email : maepak@live.com   Faecbook : องค์การบริการส่วนตำบลแม่ป้าก
©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก