รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี

 

รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

รายรับ
ประมาณการ
(บาท)
รับจริง
(บาท)
หมวดภาษีอากร
195,986.03    
195,986.03   
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต
38,623.11    
38,623.11   
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
493,238.35    
493,238.35   
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
-    
-   
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
31,983    
31,983   
หมวดรายได้จากทุน
-    
-   
หมวดภาษีจัดสรร
14,003,478.99    
14,003,478.99   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
5,528,671    
5,528,671   
รวม
20,291,980.48    
20,291,980.48   
     
รายจ่าย
ประมาณการ
(บาท)
รับจริง
(บาท)
หมวดงบกลาง
870,930   
827,340   
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
2,598,540   
2,533,680   
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)
5,350,605   
5,105,569   
หมวดค่าตอบแทน
803,100   
756,066   
หมวดค่าใช้สอย
3444580   
2,860,234.12   
หมวดค่าวัสดุ
1906030   
1,568,679.54   
หมวดค่าสาธารณูปโภค
423000   
388,996.6   
หมวดค่าครุภัณฑ์
382350   
337,730   
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2524200   
2,511,234   
หมวดรายจ่ายอื่น
15,000   
14,000   
หมวดเงินอุดหนุน
1,366,000   
1,255,004.05   
รวม
19,684,335   
18,158,533.31   
     
 

รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

รายรับ
ประมาณการ
(บาท)
รับจริง
(บาท)
หมวดภาษีอากร
194,500   
186,019.55   
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต
37,500   
26,318   
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
400,000   
694,865.68   
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
-   
41,140   
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
80,000   
25,180   
หมวดรายได้จากทุน
-   
   -   
หมวดภาษีจัดสรร
13,685,000   
13,854,494.17   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
166,88,800   
15,384,110   
รวม
31,085,800   
30,212,127.4   
 
รายจ่าย
ประมาณการ
(บาท)
รับจริง
(บาท)
หมวดงบกลาง
10,398,970   
10,082,517   
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
2,485,100   
2,470,320   
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)
6,205,730   
5,603,913.13   
หมวดค่าตอบแทน
411,600   
276,154   
หมวดค่าใช้สอย
4,821,800   
3,590,514.17   
หมวดค่าวัสดุ
1,961,100   
1,480,895.92   
หมวดค่าสาธารณูปโภค
452,000   
397,033.09   
หมวดค่าครุภัณฑ์
520,500   
516,300   
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2,567,000   
2,520,500   
หมวดรายจ่ายอื่น
-   
-
หมวดเงินอุดหนุน
1,262,000   
1,209,210.93   
รวม
31,085,800   
28,147,358.24   
     
     

รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

รายรับ
ประมาณการ
(บาท)
รับจริง
(บาท)
หมวดภาษีอากร
194,000   
191,965.22   
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต
23,500   
26,298.8   
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
650,000   
780,661.57   
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
25,000   
18,229   
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
60,000   
13,470   
หมวดรายได้จากทุน
-   
-   
หมวดภาษีจัดสรร
13,700,500   
16,079,162   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
19,475,000   
16,269,906   
รวม
3,4128,000   
33,379,692.59   
     
รายจ่าย
ประมาณการ
(บาท)
รับจริง
(บาท)
หมวดงบกลาง
11,261,030   
10,765,430   
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
2,568,600   
2,372,640   
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)
6,990,870   
5,786,653.61   
หมวดค่าตอบแทน
289,000   
250,354   
หมวดค่าใช้สอย
5,882,900   
4,845,558.99   
หมวดค่าวัสดุ
1,999,000   
1,598,395.74   
หมวดค่าสาธารณูปโภค
429,000   
400,069.19   
หมวดค่าครุภัณฑ์
3,438,600   
3,430,110   
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
220,000   
199,000   
หมวดรายจ่ายอื่น
-   
-   
หมวดเงินอุดหนุน
1,049,000   
986,100   
รวม
34,128,000   
30,634,311.53   
     
     

รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

รายรับ
ประมาณการ
(บาท)
รับจริง
(บาท)
หมวดภาษีอากร
304,000   
185,860.67   
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต
25,500   
83,420   
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
201,000   
174,905.41   
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
25,000   
-   
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
20,000   
22,610   
หมวดรายได้จากทุน
-   
-   
หมวดภาษีจัดสรร
14,980,500   
15,531,123.75   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
18,500,000   
17,389,077   
รวม
34,056,000   
33,386,996.83   
     
รายจ่าย
ประมาณการ
(บาท)
รับจริง
(บาท)
หมวดงบกลาง
12,114,100   
11,365,661   
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
2,313,500   
2,311,920   
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)
7,550,800   
497,000   
หมวดค่าตอบแทน
497,000   
340,511   
หมวดค่าใช้สอย
5,179,060   
4,372,416.05   
หมวดค่าวัสดุ
1,994,000   
1,696,211.48   
หมวดค่าสาธารณูปโภค
386,000   
324,868.39    
หมวดค่าครุภัณฑ์
452,300   
411,700   
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2,354,440   
18,111,822   
หมวดรายจ่ายอื่น
-   
-   
หมวดเงินอุดหนุน
1,214,800   
880,473.40   
รวม
34,056,000   
45,871,245.89   
     
     

รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

รายรับ
ประมาณการ
(บาท)
รับจริง
(บาท)
หมวดภาษีอากร
169,000   
6,790   
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต
24,000   
13,621.60   
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
150,000   
59,605.75   
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
-   
-   
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
10,000   
9,220   
หมวดรายได้จากทุน
-   
-   
หมวดภาษีจัดสรร
14,959,500   
7,796,307.08   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
19,184,000   
8,538,844.42   
รวม
34,496,500   
16,424,388.85   
     
รายจ่าย
ประมาณการ
(บาท)
รับจริง
(บาท)
หมวดงบกลาง
12,755,700   
6,381,035   
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
2,486,300   
1,155,960   
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)
7,450,500   
3,009,456   
หมวดค่าตอบแทน
633,000   
310,793   
หมวดค่าใช้สอย
5,117,200   
1,716,889.98   
หมวดค่าวัสดุ
1,732,000   
597,582.22   
หมวดค่าสาธารณูปโภค
390,000   
324,868.39   
หมวดค่าครุภัณฑ์
373,300   
199,620   
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2,368,500   
-   
หมวดรายจ่ายอื่น
-   
-   
หมวดเงินอุดหนุน
1,190,000   
337,500   
รวม
34,496,500   
13,886,342.64   
     

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
244 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทรศัพท์ 054520516  โทรสาร 054520517
Email : maepak@live.com   Faecbook : องค์การบริการส่วนตำบลแม่ป้าก
©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก