รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ อบต.แม่ป้าก ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
จำนวนเงินที่ได้รับ
ประเภทการจ่าย
1
น.ส.แก้วมูล ยศเป็ง
บ้านเลขที่ 74 ม.2 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
2
นางสาวอิ๊ด ทะง่าว
บ้านเลขที่ 57/4 ม.2 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
3
นายชัย หนิ้วหนิ้ว
บ้านเลขที่ 34/2 ม.2 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
4
นายเสาร์แก้ว เหมือยรินทร์
บ้านเลขที่ 28 ม.3 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
5
ด.ช.อนุรักษ์ หลงสกุล
บ้านเลขที่ 139 ม.3 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
6
นายก้อนแก้ว ต๊ะดี
บ้านเลขที่ 59 ม. 3 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
7
นายอนุสิทธิ์ จันทร์น้อย
บ้านเลขที่ 81 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
8
นายเปลี่ยน ปันใจ
บ้านเลขที่ 158/3 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
9
นายน้อย ต๊ะตา
บ้านเลขที่ 109 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
10
น.ส.นภาพรรณ จันทร์น้อย
บ้านเลขที่ 81 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
11
นายสุวรรณ ตุ้ยหลาน
บ้านเลขที่ 66/4 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
12
นางสุพิน สุขป้อ
บ้านเลขที่ 25/3 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
13
น.ส.มาลัย ตัวะฮ้อ
บ้านเลขที่ 49/2 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
14
นางเป็ง นามูล
บ้านเลขที่ 145 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
15
นายปริญ อักษรธนกุล
บ้านเลขที่ 195/1ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
16
น.ส.ธัญลักษณ์ ยะคำ
บ้านเลขที่ 51 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
17
นางเตาะ บุญส่ง
บ้านเลขที่ 67 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
18
นายพิเศษ เจ็ดคำ
บ้านเลขที่ 66/5 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
19
ด.ญ. สุกัญญา มาหลึก
บ้านเลขที่ 89 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
20
นายจันทร์แก้ว มาหลึก
บ้านเลขที่ 75/1 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
21
นายธนิน ชัยมา
บ้านเลขที่ 56/1 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
22
นางปริยากร พรมยะ
บ้านเลขที่ 32 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
23
น.ส.เรียนทอง หล้าเวย
บ้านเลขที่ 14/1 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
24
นางลัย ทาป้อง
บ้านเลขที่ 9/2 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
25
น.ส.เมทินี ทองฉ่ำ
บ้านเลขที่ 42/1 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
26
ด.ญ.ปัทมา ชัยมา
บ้านเลขที่ 34/1 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
27
นางชมสิน จะเถิง
บ้านเลขที่ 9 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
28
พระอธิการ ไกรเลิศ มาลี
บ้านเลขที่ 165 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
29
นายมังกรณ์ ขวัญทิพย์
บ้านเลขที่ 65 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
30
นายวิชัย อ้นด้วง
บ้านเลขที่ 87 ม.8 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
31
นายชาติ ใจหล้า
บ้านเลขที่ 99 ม.8 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
32
น.ส.จันทร์สม ชื่นสมบัติ
บ้านเลขที่ 80 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
33
ด.ช.รณกร แม้นมณี
บ้านเลขที่ 137 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
34
นายสยาม ใจเก่ง
บ้านเลขที่ 121 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
35
นายคมเสน่ห์ สีขาว
บ้านเลขที่ 64 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
36
นายสมบูรณ์ ติ๊บแก้ว
บ้านเลขที่ 162 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
37
นางสุพรรณ พรมมาลูม
บ้านเลขที่ 15 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
38
ด.ช.บุญญฤทธิ์ อิ่นแก้ว
บ้านเลขที่ 49 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
39
นายสงกรานต์ สง่างาม
บ้านเลขที่ 29 ม.10 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
40
ด.ช. นพดล อ้วนแก้ว
บ้านเลขที่ 37 ม.10 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
41
นางบุญปั๋น ต๊ะปัน
บ้านเลขที่ 83 ม.10 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
42
นางคำเอ้ย เทพสม
บ้านเลขที่ 62 ม.10 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
43
นายประหยัด วงค์ซิว
บ้านเลขที่ 100 ม.10 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 โอนเข้าบัญชี
44
นายมานะชัย แก้วบ้าง
บ้านเลขที่ 26/1 ม.1 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
45
นางวดีวิภา สุริยา
บ้านเลขที่ 72 ม.1 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
46
น.ส.ผัด ไทยมา
บ้านเลขที่ 16/1 ม.1 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
47
นายสุรันธ์ คำสุข
บ้านเลขที่ 56 ม.1 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
48
ด.ช.โย ใจขอด
บ้านเลขที่ 1 ม.1 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
49
นายปุ๊ด ไทยมา
บ้านเลขที่ 15 ม.1 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
50
นายสุทธิพันธุ์ วันจันทร์
บ้านเลขที่ 53/1 ม.1 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
51
น.ส.เพชรรัตน์ดา เหล็กคำ
บ้านเลขที่ 59 ม.1 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
52
นายทองวัน ไทยมา
บ้านเลขที่ 41 ม.1 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
53
นางยุพิน อิ่นแก้ว
บ้านเลขที่ 91 ม.1 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
54
นางบัวผัน ตาคำ
บ้านเลขที่ 14/2 ม.1 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
55
นางเสาร์ คำสลึง
บ้านเลขที่ 18 ม.1 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
56
นางพลอย เหล็กคำ
บ้านเลขที่ 44/1 ม.1 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
57
นายแก้ว ปุกคา
บ้านเลขที่ 51 ม.1 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
58
นายคำ ติ๊บดี
บ้านเลขที่ 25 ม.2 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
59
นางหน่อแก้ว ยศเป็ง
บ้านเลขที่ 74/1 ม.2 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
60
นางคำ ถุงเงิน
บ้านเลขที่ 15 ม.2 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
61
น.ส.สุณีย์ จากศรีพรม
บ้านเลขที่ 71/2 ม.2 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
62
นายฮ่อน สร้อยคำ
บ้านเลขที่ 15/1 ม.2 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
63
นายประพุทธ วงศ์ษาพาน
บ้านเลขที่ 7/1 ม.2 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
64
นายประทุม ถุงคำ
บ้านเลขที่ 15 ม.2 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
65
นายถาวร จรรยา
บ้านเลขที่ 44/3 ม.2 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
66
น.ส.บุญตวย ช้อนเขียว
บ้านเลขที่ 33/1 ม.3 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
67
นางฟองแก้ว จันต๊ะง่าว
บ้านเลขที่ 20 ม.3 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
68
นายตั๋น จันทิรานุกุล
บ้านเลขที่ 37 ม.3 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
69
นายอุ่นเรือน ขุนจันทร์
บ้านเลขที่ 58 ม.3 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
70
นายคำมา วันใหม่
บ้านเลขที่ 63 ม.3 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
71
นางมูล พูเทพ
บ้านเลขที่ 18 ม.3 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
72
เด็กหญิงศิริวรรณ แสนคำ
บ้านเลขที่ 119 ม.3 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
73
นางคล้าย สง่างาม
บ้านเลขที่ 36/1 ม.3 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
74
นางจันทร์ ฟูแห้ง
บ้านเลขที่ 14 ม.3 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
75
นายมูล คำวงค์
บ้านเลขที่ 154 ม.3 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
76
นางหล่าย สุพรทิพยพงศ์
บ้านเลขที่ 19 ม.3 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
77
นางแสงจันทร์ ชุ่มเชียง
บ้านเลขที่ 27/2 ม.3 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
78
ด.ช.เจียระไน ชันเพชร
บ้านเลขที่ 140 ม.3 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
79
นางรัตนา มุ่นคำ
บ้านเลขที่ 162 ม.3 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
80
นายปุก จันทร์ธรรมกุล
บ้านเลขที่ 2 ม.3 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
81
นางตุมมา แสนคำ
บ้านเลขที่ 119 ม.3 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
82
นายอำพล ช้อนเขียว
บ้านเลขที่ 60 ม.3 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
83
ด.ญ. ภัณฑิรา พลาดล
บ้านเลขที่ 136/3 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
84
นายเงิน หล้าแก้ว
บ้านเลขที่ 99 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
85
นางสีมา หล้ายวน
บ้านเลขที่ 124 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
86
นายศรีมูล ไชยแก้ว
บ้านเลขที่ 54 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
87
นายสว่าง ยะพันธุ์
บ้านเลขที่ 214 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
88
นางจิต กบคำ
บ้านเลขที่ 92 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
89
นางยม ฝั่นปวน
บ้านเลขที่ 47 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
90
นายสมบูรณ์ ไชยวุฒิ
บ้านเลขที่ 14 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
91
นางบัวผัน จ๋อมน้อย
บ้านเลขที่ 94 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
92
นางบุญมี ดวงตาดำ
บ้านเลขที่ 216 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
93
นายศรีทร ทายา
บ้านเลขที่ 84/1 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
94
นางอิ้น ยะเมทะ
บ้านเลขที่ 160 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
95
นางสุภา อินน่อง
บ้านเลขที่ 96 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
96
นายจันทร์คำ ก๋าติ๊บ
บ้านเลขที่ 97/1 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
97
น.ส.จันทร์เพ็ญ จันทร์น้อย
บ้านเลขที่ 81 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
98
นายมงคล แสงแก้ว
บ้านเลขที่ 220 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
99
นายตุ้ย อุดสม
บ้านเลขที่ 128 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
100
นายองอาจ สุนันสา
บ้านเลขที่ 3 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
101
นางช้อย ปนสุข
บ้านเลขที่ 131 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
102
นายจู จันตา
บ้านเลขที่ 146 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
103
นายวัน จักรดี
บ้านเลขที่ 153 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
104
นายอำพล สุขประสาน
บ้านเลขที่ 128 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
105
นางคำมา กบคำ
บ้านเลขที่ 222 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
106
นายจรัญ กบคำ
บ้านเลขที่ 130/1 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
107
นางคำน้อย ฟูตุ้ย
บ้านเลขที่ 86 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
108
นางบัวจันทร์ แปงเอ้ย
บ้านเลขที่ 158/1 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
109
นายสุรสิงห์ แสงแก้ว
บ้านเลขที่ 212 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
110
นายชาญศักดิ์ หล้าแก้ว
บ้านเลขที่ 48/2 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
111
นางเฮือน เต๋น้อย
บ้านเลขที่ 220 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
112
นางคำมูล แสงจันทร์
บ้านเลขที่ 82 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
113
นายคล้าย แสงแก้ว
บ้านเลขที่ 218 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
114
นางแสง ยะเมทะ
บ้านเลขที่ 97/2 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
115
นายจรัญ แสงแก้ว
บ้านเลขที่ 209 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
116
นางสาวผกากรอง คำมูล
บ้านเลขที่ 108/3 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
117
นายบุญยงค์ กันยาดี
บ้านเลขที่ 91/2ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
118
นางเสาร์คำ จันทร์น้อย
บ้านเลขที่ 81 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
119
นายเชิดชัย บุญโลห์
บ้านเลขที่ 117/1 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
120
นางสุดา แสงแก้ว
บ้านเลขที่ 209 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
121
นางโล้ ผาสุก
บ้านเลขที่ 237 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
122
นายเอนก จันทร์น้อย
บ้านเลขที่ 81 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
123
นายสุพรรณ จันทร์ตา
บ้านเลขที่ 131/1 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
124
นายสม ปันใจ
บ้านเลขที่ 159 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
125
นางพร ท้วมแก้ว
บ้านเลขที่ 29 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
126
นายอนิวัติ หล้าเมือง
บ้านเลขที่ 225 ม.4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
127
นายนวน อุดตุ้ย
บ้านเลขที่ 64 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
128
นางหนิ้ว เดชอุปการ
บ้านเลขที่ 73/2 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
129
นายมี อุดสม
บ้านเลขที่ 38 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
130
นายสนิด ปันไหว
บ้านเลขที่ 19/1 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
131
นางลา แก้วฟู
บ้านเลขที่ 63 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
132
น.ส.ปวีณา อุดสม
บ้านเลขที่ 73 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
133
น.ส.บุญเรือน ปันไหว
บ้านเลขที่ 18 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
134
นายพินิจ จันทร์น้อย
บ้านเลขที่ 154 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
135
นางคัด จันทร์น้อย
บ้านเลขที่ 75/2 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
136
นายส่วน ปันไหว
บ้านเลขที่ 19/4 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
137
น.ส.สวย ก๋าติ๊บ
บ้านเลขที่ 44 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
138
นายธเณศ ปันไหว
บ้านเลขที่ 7/1 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
139
นายอินสม เครือวงค์กา
บ้านเลขที่ 27 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
140
นางจันทร์ตา อุดสม
บ้านเลขที่ 53 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
141
นางสม กุณะ
บ้านเลขที่ 53/1 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
142
นายวงค์ อ้นด้วง
บ้านเลขที่ 61/1 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
143
ส.ต.สันติสุข คิดชอบ
บ้านเลขที่ 21/3 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
144
นายเรียง อินดี
บ้านเลขที่ 14 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
145
ด.ช.ณัฐวุฒิ ดวงเขียว
บ้านเลขที่ 21/2 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
146
นายเหรียญ ปันไหว
บ้านเลขที่ 8/3 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
147
นายป้อง อุดสม
บ้านเลขที่ 73 ม.5 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
148
นางทองใบ ดอกเอ้ย
บ้านเลขที่ 4/1 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
149
นายสุพัฒน์ กิตติเลิศอนันต์
บ้านเลขที่ 84 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
150
นายแสวง วันซิน
บ้านเลขที่ 3 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
151
นายทอง กึ้งคำ
บ้านเลขที่ 90 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
152
นางเสาร์ผัด บุญมา
บ้านเลขที่ 57 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
153
นายอ้าย ขวัญทิพย์
บ้านเลขที่ 65 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
154
นางตุด ปันใจ
บ้านเลขที่ 10 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
155
นางแค ติ๊บเอ้ย
บ้านเลขที่ 72 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
156
นางผาทอง ดอกแจ๋ง
บ้านเลขที่ 28 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
157
น.ส.คิด กบคำ
บ้านเลขที่ 16 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
158
นางเรือน เรียนฝ้าย
บ้านเลขที่ 16/1 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
159
น.ส.สายพิน ดวงสา
บ้านเลขที่ 47/1 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
160
นายสัญญา หล้าเวย
บ้านเลขที่ 91 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
161
น.ส.นิตยา เป็งตา
บ้านเลขที่ 20/1 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
162
น.ส.ปา ใจทา
บ้านเลขที่ 91 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
163
น.ส.ลำเจียร ตุ้ยดี
บ้านเลขที่ 97 /1 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
164
นายประพันธุ์ กิตติเลิศอนันต์
บ้านเลขที่ 84 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
165
น.ส.หลี เป็งเงิน
บ้านเลขที่ 24 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
166
นางปอย มาคำ
บ้านเลขที่ 44 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
167
นางติ๊บเดย คำวัน
บ้านเลขที่ 23 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
168
นายค้าย มาหลึก
บ้านเลขที่ 89/1 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
169
นายหละจี เป็งโม้
บ้านเลขที่ 6 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
170
นางใหล แก้วบ้าง
บ้านเลขที่ 45 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
171
นางแสงแก้ว เม็งแก๋ว
บ้านเลขที่ 46/1 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
172
น.ส.ภัทรนิษฐ์ เย็นเสมอ
บ้านเลขที่ 93 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
173
นายยศ ธงสิบเก้า
บ้านเลขที่ 32 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
174
นางขาน เขียวติ๊บ
บ้านเลขที่ 35 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
175
นางบัวจีน ดอกเอ้ย
บ้านเลขที่ 17 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
176
นายพชรภพ ทองฉ่ำ
บ้านเลขที่ 42/1 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
177
นางปุ๊ด บุญมา
บ้านเลขที่ 51/1 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
178
นายทัย ดอกแจ๋ง
บ้านเลขที่ 42 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
179
นางสาคร จันทร์น้อย
บ้านเลขที่ 6/2 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
180
นายสมัย ปันใจ
บ้านเลขที่ 32/1 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
181
นางสุรีย์ ดอกแจ๋ง
บ้านเลขที่ 42 ม.6 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
182
น.ส.ง่าว เป็งแก้ว
บ้านเลขที่ 57 ม.7 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
183
น.ส.สุดา ถาดอก
บ้านเลขที่ 6/1 ม.7 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
184
น.ส.จุมปา ปุ๊ดคำ
บ้านเลขที่ 10 ม.7 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
185
นายเงิน เหมยรินทร์
บ้านเลขที่ 66 ม.7 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
186
นายอำพล สูงคำ
บ้านเลขที่ 79 ม.7 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
187
นางแห้ง นันตา
บ้านเลขที่ 71 ม.7 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
188
น.ส.แสงเดือน คันนา
บ้านเลขที่ 29 ม.7 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
189
นางติ้มจี เต็มเขียว
บ้านเลขที่ 57 ม.7 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
190
นายนคร นุ่มนวน
บ้านเลขที่ 61 ม.7 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
191
น.ส.กาญจนา แก้วเต๊าะ
บ้านเลขที่ 40 ม.7 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
192
นางสุพิน วิดมา
บ้านเลขที่ 13 ม.7 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
193
นางแดง สูงคำ
บ้านเลขที่ 23 ม.7 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
194
นางบัวหอม สุริยา
บ้านเลขที่ 6/1 ม.7 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
195
น.ส.สาคร วงค์วี
บ้านเลขที่ 107/1 ม.8 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
196
น.ส.วิมล ใจหล้า
บ้านเลขที่ 99/2 ม.8 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
197
นายเดช ทาคำ
บ้านเลขที่ 130 ม.8 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
198
นายไชยชาญ ตัวะฮ้อ
บ้านเลขที่ 116/1 ม.8 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
199
นายจำนงค์ ทองคำ
บ้านเลขที่ 131 ม.8 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
200
นายประหยัด จาฝัน
บ้านเลขที่ 96/1 ม.8 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
201
นางคำป้อ ทองคำ
บ้านเลขที่ 98/1 ม.8 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
202
นายแก้ว ใจปา
บ้านเลขที่ 166 ม.8 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
203
นางสุขแก้ว ใจปา
บ้านเลขที่ 166 ม.8 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
204
นางปั๋น พร้อมญาติ
บ้านเลขที่ 117 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
205
น.ส.ทองทิพย์ ดวงแก้ว
บ้านเลขที่ 13 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
206
นายสวัส วงค์แก้วมูล
บ้านเลขที่ 32 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
207
นายอุ่น วันจิ๋ว
บ้านเลขที่ 33 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
208
นายทิน บุญโล่ห์
บ้านเลขที่ 155 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
209
นางแก้ว กบคำ
บ้านเลขที่ 11 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
210
นางอารีย์ โท้กวงค์
บ้านเลขที่ 88 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
211
นางดาวเลือง แก้วมา
บ้านเลขที่ 127 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
212
นายทา ดวงแก้ว
บ้านเลขที่ 13 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
213
นางฟอง ดวงแก้ว
บ้านเลขที่ 13 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
214
นางเนียม ท้าวคำ
บ้านเลขที่ 100 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
215
นายสาคร ชื่นสมบัติ
บ้านเลขที่ 85 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
216
นายนัชทวัฒน์ โนกา
บ้านเลขที่ 89 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
217
นางแปง ไทยใหม่
บ้านเลขที่ 90 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
218
นางไหล ฟองแก้ว
บ้านเลขที่ 118 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
219
นายเย็น ชุ่มทิพย์
บ้านเลขที่ 27 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
220
นายเปลี่ยน ดวงแก้ว
บ้านเลขที่ 54 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
221
นายนพดล ฟองแก้ว
บ้านเลขที่ 94 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
222
นางมูล บุญโล่ห์
บ้านเลขที่ 126 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
223
นายทนงศักดิ์ วงศ์ตะวัน
บ้านเลขที่ 31 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
224
นายวิชาญ จักร์ดี
บ้านเลขที่ 105 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
225
นายวัง อิ่นแก้ว
บ้านเลขที่ 53 ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
226
นายสุทัศน์ ยาสา
บ้านเลขที่ 61ม.9 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
227
นายพัลลภ จันทร์ดี
บ้านเลขที่ 37/1 ม.10 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
228
นายเปียก ติ๊บทะ
บ้านเลขที่ 113 ม.10 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
229
นางเสาร์ คำลือ
บ้านเลขที่ 95 ม.10 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
230
นางคำป้อ เทพสม
บ้านเลขที่ 57 ม.10 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
231
นายเปิป แสนคำ
บ้านเลขที่ 136 ม.10 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
232
นายชิตพล เทพสม
บ้านเลขที่ 137 ม.10 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
233
นายสนั่น ดอกแก้ว
บ้านเลขที่ 58 ม.10 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
234
นางบุญมี วงค์ซิว
บ้านเลขที่ 115 ม.10 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
235
นายบุญยืน ไชยชนะ
บ้านเลขที่ 60 ม.10 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
236
นายบุตร ขุนจันทร์
บ้านเลขที่ 124 ม.10 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
237
นางบัวขาว สง่างาม
บ้านเลขที่ 28 ม.10 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
238
นางก๋องคำ ฟูแห้ง
บ้านเลขที่ 116 ม.10 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
239
นางรับ เหมือยรินทร์
บ้านเลขที่ 79 ม.10 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
240
นายจวง บรรดาพิทักษ์
บ้านเลขที่ 38 ม.10 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
241
นายวิชัย วงค์วิ่ง
บ้านเลขที่ 180 ม.10 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
242
นายประสงค์ ไชยแก้ว
บ้านเลขที่ 14 ม.10 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
243
นางทรรศนีย์ อ้วนแก้ว
บ้านเลขที่ 37 ม.10 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
244
นายจักริน หล้ามูล
บ้านเลขที่ 104 ม.10 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
245
นายสนอง ถือพลอย
บ้านเลขที่ 16 ม.10 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด
246
นางบัวเตียว ถือพลอย
บ้านเลขที่ 16 ม.10 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800.-
 รับเงินสด