รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.แม่ป้าก ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
จำนวนเงินที่ได้รับ
ประเภทการจ่าย
1
นางยุพิน จันทร์สุวิมล
62
บ้านเลขที่ 3 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
2
น.ส.วรางคณา หนิ้วหนิ้ว
62
บ้านเลขที่ 36 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
3
นางภัณทิลา ชนะแสน
62
บ้านเลขที่ 47/1 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
4
นายเกษม ตาปิก
60
บ้านเลขที่ 38/1 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
5
นายอ้วน ต๊ะปัน
64
บ้านเลขที่ 51 /1 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
6
นายถวิล ตาปิก
62
บ้านเลขที่ 64/2 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
7
นางวันนา เหมยรินทร์
60
บ้านเลขที่ 163 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
8
นายชัยรัตน์ อินดี
60
บ้านเลขที่ 46/5 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
9
นางอารีย์ เหมือยรินทร์
60
บ้านเลขที่ 48/1 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
10
นายสงวน ฟูเทพ
60
บ้านเลขที่ 1/3 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
11
นางแก้ว ต๊ะดี
60
บ้านเลขที่ 58/1 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
12
นายจันทร์บูรณ์ ตาปิก
60
บ้านเลขที่ 22 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
13
นายชัย ไชยวุฒิ
60
บ้านเลขที่ 141 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
14
นายบุญมา ยะเมทะ
60
บ้านเลขที่ 154 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
15
นางก๋อง อินดี
88
บ้านเลขที่ 41 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 โอนเข้าบัญชี
16
นางเรือนมูล เพชรธีรภาพ
62
บ้านเลขที่ 151 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
17
นายเฉลิม อินดี
62
บ้านเลขที่ 182 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
18
นางบุญปั๋น จองคำ
68
บ้านเลขที่ 61 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
19
นายสีมูล ติ๊บเอ้ย
67
บ้านเลขที่ 111 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
20
นางหมั้น ติ๊บเอ้ย
65
บ้านเลขที่ 64 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
21
นายสิทธินนท์ พฤกษะวัน
62
บ้านเลขที่ 101 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
22
นางสม มาหลึก
61
บ้านเลขที่ 75/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
23
นายจันทร์แก้ว มาหลึก
61
บ้านเลขที่ 75/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
24
นายอาจอง เต็มเขียว
65
บ้านเลขที่ 42 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
25
นางสุข เต็มเขียว
64
บ้านเลขที่ 42 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
26
นายบุญเรือง เหล็กคำ
65
บ้านเลขที่ 43 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
27
นางบัวไหล เหล็กคำ
63
บ้านเลขที่ 43 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
28
นางสุทิน สูงคำ
60
บ้านเลขที่ 31 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
29
นายอำนวย พันนา
60
บ้านเลขที่ 68 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
30
นางมาลี พันนา
60
บ้านเลขที่ 68 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
31
นายชวลิต รัตนาประภาพันธุ์
70
บ้านเลขที่ 139 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 โอนเข้าบัญชี
32
นางสาวจันทร์สม ชื่นสมบัติ
73
บ้านเลขที่ 80 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 โอนเข้าบัญชี
33
นางเกี๋ยงพา สีขาว
76
บ้านเลขที่ 16 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 โอนเข้าบัญชี
34
นายบุญธรรม ทองแก้ว
61
บ้านเลขที่ 108 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
35
นายไสว ทองมูล
67
บ้านเลขที่ 119 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
36
นายสิงคาร แก้วค้าง
63
บ้านเลขที่ 150 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
37
นางสมคิด สืบแสน
61
บ้านเลขที่ 111 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
38
นายสมบูรณ์ ติ๊บแก้ว
72
บ้านเลขที่ 162 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 โอนเข้าบัญชี
39
นางบุญรอด ติ๊บแก้ว
69
บ้านเลขที่ 51 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
40
นายชาญศักดิ์ ติ๊บแก้ว
68
บ้านเลขที่ 51 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
41
นางสุพรรณ พรมมาลูน
66
บ้านเลขที่ 15 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
42
นายประดิษฐ์ พรมมาลูน
67
บ้านเลขที่ 15 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
43
นางจันแก้ว ทองสม
67
บ้านเลขที่ 44 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
44
นางบุญปัน ต๊ะปัน
79
บ้านเลขที่ 5 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 โอนเข้าบัญชี
45
นางสายพิน ข้ามสาม
60
บ้านเลขที่ 26 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 โอนเข้าบัญชี
46
นายแก้ว ปุกคา
100
บ้านเลขที่ 51 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
1000
 เงินสด
47
นายจันทร์ คำสลึง
89
บ้านเลขที่ 26 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
48
นายหล้า ปู่แก้ว
86
บ้านเลขที่ 32 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
49
นางบึก วิดมา
85
บ้านเลขที่ 35/1 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
50
นางปุ๊ดเดย อินลาศ
85
บ้านเลขที่ 4 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
51
นายเสาลา สุริยา
84
บ้านเลขที่ 29 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
52
นางม้อย เหล็กคำ
84
บ้านเลขที่ 9 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
53
นางเสาร์ คำสลึง
84
บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
54
นายแสน คำสลึง
83
บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
55
นางเสาร์ คำสลึง
82
บ้านเลขที่ 18 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
56
นายเปี้ย ดอกแก้ว
79
บ้านเลขที่ 20 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
57
นายขัน หลองข้าว
78
บ้านเลขที่ 24 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
58
นางจันทร์ สุริยา
78
บ้านเลขที่ 49 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
59
นายผวน ธรรมลังกา
78
บ้านเลขที่ 62 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
60
นางหล้า ดอกแก้ว
77
บ้านเลขที่ 20 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
61
นางจ้อย ไทยมา
77
บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
62
นางแดง ไทยมา
77
บ้านเลขที่ 32 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
63
นางบัว แสนคำ
76
บ้านเลขที่ 22 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
64
นายทองคำ ปันติ
76
บ้านเลขที่ 35 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
65
นายปี๋ ปันใจ
74
บ้านเลขที่ 70 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
66
นายหลั่ง หลองข้าว
74
บ้านเลขที่ 36 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
67
นางเสาร์ ปันติ
73
บ้านเลขที่ 35 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
68
นางชุม เหล็กคำ
73
บ้านเลขที่ 41 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
69
นางบุญปั๋น ไทยมา
73
บ้านเลขที่ 42 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
70
นายสาย ตุ้ยแสงวงศ์
72
บ้านเลขที่ 27/3 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
71
นางปุ๊ด ใจขอด
72
บ้านเลขที่ 39 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
72
นายซง วันชุม
72
บ้านเลขที่ 75 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
73
นางจี คำสลึง
71
บ้านเลขที่ 56 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
74
นายจ๋อย สุริยา
71
บ้านเลขที่ 31 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
75
นายห้าง เหล็กคำ
71
บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
76
นายจันทร์ดี ดอกแก้ว
70
บ้านเลขที่ 40 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
77
นางแฮ คำสลึง
70
บ้านเลขที่ 43/1 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
78
นางหลึก สุทหนิ้ว
69
บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
79
นายบุญศรี ปันดี
69
บ้านเลขที่ 46 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
80
นางพุธ สุริยา
68
บ้านเลขที่ 31 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
81
นายผัด ไทยมา
68
บ้านเลขที่ 78 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
82
นายมูล ไทยมา
68
บ้านเลขที่ 7/1 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
83
นางสาวตอง เหล็กคำ
67
บ้านเลขที่ 9 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
84
น.ส.บัวผัน ปันดิ
66
บ้านเลขที่ 39 /1 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
85
นางจันทร์ ปันดี
66
บ้านเลขที่ 46 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
86
นางยู ปุกคา
66
บ้านเลขที่ 51 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
87
นายจันทร์ ไทยมา
65
บ้านเลขที่ 13 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
88
นางปุ๊ด เปียงคำ
65
บ้านเลขที่ 43/2 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
89
นางเสาร์ดา เหล็กคำ
65
บ้านเลขที่ 54 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
90
นายเสาร์แก้ว นูคำ
65
บ้านเลขที่ 57 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
91
นายปอย แก้วบ้าง
65
บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
92
นายพล เปียงคำ
65
บ้านเลขที่ 43/2 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
93
นายขวา ไทยมา
64
บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
94
นางเกี๋ยงคำ วงศ์ถา
64
บ้านเลขที่ 45/2 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
95
นายแก้วมา ไทยมา
64
บ้านเลขที่ 48 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
96
นางบัวแก้ว ชมภูงาม
63
บ้านเลขที่ 8 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
97
นายนิต ชมภูงาม
63
บ้านเลขที่ 8 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
98
นายบุญธรรม คำมี
63
บ้านเลขที่ 39/3 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
99
นายวิชัย เหล็กคำ
63
บ้านเลขที่ 43/3 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
100
นางผัดสี สืบตา
63
บ้านเลขที่ 45 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
101
นายบุญ ไทยมา
62
บ้านเลขที่ 16/1 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
102
นางศรีทวน แก้วบ้าง
62
บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
103
นายอำพล อินลาศ
62
บ้านเลขที่ 33 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
104
นายอินแหลง ท้าวคำ
62
บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
105
นายสิทธิตา ไทยมา
62
บ้านเลขที่ 54/1 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
106
นายสิงห์คาร คำสลึง
62
บ้านเลขที่ 55 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
107
นางสมัย วงค์ปินคำ
61
บ้านเลขที่ 14/1 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
108
นางสังวาน ภูครองจิตร
61
บ้านเลขที่ 21 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
109
นางแก้ว อินลาศ
61
บ้านเลขที่ 40/1 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
110
นางสังวาล คำสลึง
61
บ้านเลขที่ 55 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
111
นายไพฑูรย์ ไชยกิจ
61
บ้านเลขที่ 90 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
112
นางรัตน์ดา ไทยมา
61
บ้านเลขที่ 13 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
113
นางอำพร เหล็กคำ
60
บ้านเลขที่ 43/3 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
114
นางพลอย เหล็กคำ
60
บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
115
นายจรัส วงศ์ถา
60
บ้านเลขที่ 45/2 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
116
นางวันดา ไทยมา
60
บ้านเลขที่ 54/1 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
117
นางบัวแส นูคำ
60
บ้านเลขที่ 57 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
118
นายบุญธรรม เหล็กคำ
60
บ้านเลขที่ 59 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
119
นายบุญชู ดอกแก้ว
60
บ้านเลขที่ 64 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
120
น.ส.ฟองคำ นูคำ
60
บ้านเลขที่ 27/1 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
121
นายสมบูรณ์ คำสลึง
60
บ้านเลขที่ 42/1 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
122
นางจันทร์ วันชุม
60
บ้านเลขที่ 75 หมู่ 1 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
123
นางสม ไทยมา
60
บ้านเลขที่ 48/1 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
124
นางเฮือน ขันต่อ
91
บ้านเลขที่ 33 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
1000
 เงินสด
125
นายคำ ติ๊บดี
85
บ้านเลขที่ 25 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
126
นางไหล ใจจาน
84
บ้านเลขที่ 32 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
127
นายหิง จากสีพรม
83
บ้านเลขที่ 53 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
128
นายจู กุณะจันทร์
82
บ้านเลขที่ 13/1 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
129
นายหลง ยศเป็ง
82
บ้านเลขที่ 74/1 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
130
นางติ๊บ อินต๊ะสุข
81
บ้านเลขที่ 58/1 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
131
นางสาวแก้วมูล ยศเป็ง
79
บ้านเลขที่ 74 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
132
นายชื่น สารียอด
78
บ้านเลขที่ 2 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
133
นางฟองจันทร์ จำปาลวด
78
บ้านเลขที่ 58 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
134
นางเลียบ จาสีพรม
77
บ้านเลขที่ 30 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
135
นางคำ ถุงคำ
77
บ้านเลขที่ 15 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
136
นางทิน สารียอด
75
บ้านเลขที่ 2 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
137
นายสม ต๊ะปัน
75
บ้านเลขที่ 61 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
138
นายสมจิตร ชุ่มสา
75
บ้านเลขที่ 71 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
139
นางจันทร์สี วงศ์ปิน
73
บ้านเลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
140
นางหน่อแก้ว ยศเป็ง
73
บ้านเลขที่ 74/1 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
141
นางสี กุณะจันทร์
72
บ้านเลขที่ 13/1 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
142
นางสมบูรณ์ ชุ่มสา
72
บ้านเลขที่ 34 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
143
นางมอย จากสีพรม
72
บ้านเลขที่ 53 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
144
นางซ้อน จากเถิน
72
บ้านเลขที่ 57 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
145
นางหมั้น ศรีเจริญ
72
บ้านเลขที่ 60 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
146
นางคำหวัน ชุ่มสา
72
บ้านเลขที่ 71 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
147
นางสาวสุณีย์ จากศรีพรม
72
บ้านเลขที่ 71/2 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
148
นายบุญชู สารียอด
71
บ้านเลขที่ 31 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
149
นางจันทร์ตา ต๊ะปัน
70
บ้านเลขที่ 61 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
150
นางมูล กาวี
70
บ้านเลขที่ 55/1 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
151
นายจรูญ บุญมา
70
บ้านเลขที่ 42 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
152
นายปุ๊ด ทะง่าว
69
บ้านเลขที่ 57/4 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
153
นายคำ ตามอย
69
บ้านเลขที่ 74 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
154
นางบัวตอง สารียอด
69
บ้านเลขที่ 7 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
155
นางสงวน หนิ้วหนิ้ว
69
บ้านเลขที่ 56/1 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
156
นายปิง กาโต่ง
69
บ้านเลขที่ 49 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
157
นายทองคำ กาวี
68
บ้านเลขที่ 55/1 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
158
นายยก จากเถิน
68
บ้านเลขที่ 57 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
159
นายโท ถุงคำ
68
บ้านเลขที่ 67 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
160
นางบุญมี ไทยมูล
68
บ้านเลขที่ 37 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
161
นางผัดมู แก้วกาคำ
68
บ้านเลขที่ 56 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
162
นายทา แปงนวล
68
บ้านเลขที่ 40/1 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
163
นางวนิดา ฟูตุ้ย
67
บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
164
นางหอม บุญมา
67
บ้านเลขที่ 42 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
165
นายสมฤทธิ์ วงศ์ปินตา
67
บ้านเลขที่ 21/1 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
166
นายทองวัน ติ๊บดี
67
บ้านเลขที่ 46 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
167
นางวิไล ฝั้นแบน
67
บ้านเลขที่ 75 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
168
นางเกี๋ยงคำ ติ๊บแสน
67
บ้านเลขที่ 12 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
169
นายฮ่อน สร้อยคำ
67
บ้านเลขที่ 15 /1 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
170
นางเครือวัลย์ ตามอย
67
บ้านเลขที่ 74 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
171
นายทาน ถุงคำ
66
บ้านเลขที่ 6 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
172
นางจันทร์ทอง ถุงคำ
66
บ้านเลขที่ 8 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
173
นางผัด ใจจาน
66
บ้านเลขที่ 14 /1 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
174
นายขจร จรรยา
66
บ้านเลขที่ 56 /1 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
175
นางกาบ อ่อนเอ้ย
66
บ้านเลขที่ 68 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
176
นายเพ็ญ วงศ์ปิน
66
บ้านเลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
177
นายเมือง สารียอด
66
บ้านเลขที่ 57/1 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
178
นางทองใบ สร้อยคำ
65
บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
179
นางนิยม ถากุล
65
บ้านเลขที่ 15/2 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
180
นางบุญช่วย กาโต่ง
65
บ้านเลขที่ 49 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
181
นางจำปี จรรยา
65
บ้านเลขที่ 56/2 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
182
นางเพ็ญนภา จำปาลวด
65
บ้านเลขที่ 58 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
183
นายบุญรอด มาแดง
65
บ้านเลขที่ 70 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
184
นางด่วน สารียอด
64
บ้านเลขที่ 31 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
185
นายจิต แปงนวน
64
บ้านเลขที่ 37 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
186
นายยก วรรณะการ
64
บ้านเลขที่ 38 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
187
นางลักษ์ ติ๊บเอ้ย
64
บ้านเลขที่ 55 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
188
นางจันทร์ยวง ทะง่าว
64
บ้านเลขที่ 57/4 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
189
นางตุ๋ย สารียอด
64
บ้านเลขที่ 69 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
190
นางศรี มาแดง
64
บ้านเลขที่ 70 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
191
นายอนันต์ อักษรเจริญ
63
บ้านเลขที่ 13/4 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
192
นายถาวร จรรยา
63
บ้านเลขที่ 44/3 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
193
นายวิชัย พวงทอง
63
บ้านเลขที่ 56/7 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
194
นายฮ่อน สารียอด
63
บ้านเลขที่ 69 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
195
นายสมบัติ หนิ้วหนิ้ว
63
บ้านเลขที่ 72 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
196
นางพร วงศ์ปินตา
62
บ้านเลขที่ 21/1 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
197
น.ส.ภาพ วันแก้ว
62
บ้านเลขที่ 22 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
198
นางทองสุข รินตา
62
บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
199
นางสุพัน วรรณะการ
62
บ้านเลขที่ 38 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
200
นายติ๊บบุญ แปงนวน
62
บ้านเลขที่ 40 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
201
นางนา ติ๊บดี
62
บ้านเลขที่ 46 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
202
นางวันเพ็ญ หนิ้วหนิ้ว
62
บ้านเลขที่ 72 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
203
นางสังวาล ถุงคำ
61
บ้านเลขที่ 6/2 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
204
นายพิสุทธิ์ ทองเลิศ
61
บ้านเลขที่ 90 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
205
นายสนั่น กาวี
61
บ้านเลขที่ 57/2 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
206
นางสาวสมบูรณ์ คำลือ
61
บ้านเลขที่ 58/2 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
207
นายสุข ใจเอ้ย
60
บ้านเลขที่ 13/3 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
208
นายสุนทร พันตุ้ย
61
บ้านเลขที่ 14 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
209
นายอนันต์ ทะซ่อม
60
บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
210
นายสมบูรณ์ แก้วดำ
60
บ้านเลขที่ 21 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
211
นายชัยวัฒน์ ใจจาน
60
บ้านเลขที่ 32 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
212
นางสงวน ขันต่อ
60
บ้านเลขที่ 47/1 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
213
นางสิริ พวงทอง
60
บ้านเลขที่ 56/7 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
214
นายสุวัฒน์ ฟูตุ้ย
60
บ้านเลขที่ 4 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
215
นายเสงี่ยม สืบต่างใจ
89
บ้านเลขที่ 3/2 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
216
นายตัน ขุนจันทร์
89
บ้านเลขที่ 157/1 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
217
นายบุญยืน พูเทพ
89
บ้านเลขที่ 36 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
218
นายจันทร์ ชุ่มเชียง
89
บ้านเลขที่ 17 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
219
นายมูล คำวงค์
86
บ้านเลขที่ 154 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
220
นางแก้ว ต๊ะแก้ว
85
บ้านเลขที่ 52/2 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
221
นายตั๋น จันทิรานุกุล
85
บ้านเลขที่ 37 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
222
นางก๋อง ฟูเทพ
85
บ้านเลขที่ 36 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
223
นางตุมมา แสนคำ
85
บ้านเลขที่ 119 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
224
นางสุข ชุ่มเชียง
85
บ้านเลขที่ 59 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
225
นายปุก จันทร์ธรรมกุล
83
บ้านเลขที่ 2 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
226
นายรส ชุ่มเชียง
83
บ้านเลขที่ 6 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
227
นางคล้าย สง่างาม
82
บ้านเลขที่ 36/3 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
228
นางมูล พูเทพ
82
บ้านเลขที่ 18 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
229
นายทา จันทร์ธรรมกุล
81
บ้านเลขที่ 49 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
230
นางคำมูล ชุ่มเชียง
81
บ้านเลขที่ 6 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
231
นายมอย ต๊ะปัน
80
บ้านเลขที่ 103 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
232
นางปั๋น บุญเทิ้ม
79
บ้านเลขที่ 42 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
233
นางจันทร์ ฟูแห้ง
78
บ้านเลขที่ 14 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
234
นายทอง พรมหมึก
78
บ้านเลขที่ 27/1 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
235
นายปี คำตุ้ย
75
บ้านเลขที่ 38/1 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
236
นางดี คำมาจันทร์
75
บ้านเลขที่ 151 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
237
นางหล่าย สุพรทิพย์พงค์
75
บ้านเลขที่ 19 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
238
นางบัวผัน เพชรพลอย
74
บ้านเลขที่ 49 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
239
นางลักขณา ต๊ะดี
74
บ้านเลขที่ 148 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
240
นายวิโรจน์ เหมือยรินทร์
73
บ้านเลขที่ 25 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
241
นายอุ่นเรือน หล้ายวน
73
บ้านเลขที่ 150 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
242
นายวัลลภ ศรีเจริญ
73
บ้านเลขที่ 159 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
243
นางทองคำ เหมือยรินทร์
73
บ้านเลขที่ 25 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
244
นายสมบรูณ์ บุญเทิ้ม
72
บ้านเลขที่ 53 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
245
นางแสงจันทร์ พรมหมึก
71
บ้านเลขที่ 27/1 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
246
นางชูศรี เสร็จขันธ์
71
บ้านเลขที่ 40 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
247
นายอุ่นเรือน ขุนจันทร์
71
บ้านเลขที่ 58 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
248
นางฟองแก้ว จันต๊ะง่าว
71
บ้านเลขที่ 20 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
249
นายสมเปิง ประเพณี
70
บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
250
นายจิ่นแก้ว มุ่นคำ
70
บ้านเลขที่ 162 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
251
นายจันทร์แก้ว คำตุ้ย
70
บ้านเลขที่ 142 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
252
นายทองคำ อินดี
70
บ้านเลขที่ 46/2 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
253
นางบัวขาว ศรีเจริญ
69
บ้านเลขที่ 159 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
254
นางบุญเรือง ชุ่มเชียง
69
บ้านเลขที่ 17 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
255
นางทองดี คำตุ้ย
69
บ้านเลขที่ 38/1 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
256
นายสมบัติ นันติ
69
บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
257
นางวันดี ช้อนเขียว
69
บ้านเลขที่ 153 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
258
นายสมจิตร วงค์ซิว
69
บ้านเลขที่ 155 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
259
นายสมคิด ต๊ะดี
69
บ้านเลขที่ 55 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
260
นางรัตนา มุ่นคำ
68
บ้านเลขที่ 162 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
261
นางจันทร์ อินดี
68
บ้านเลขที่ 46/2 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
262
นางดวงจันทร์ พูเทพ
68
บ้านเลขที่ 47/1 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
263
นายปี วีสี
68
บ้านเลขที่ 37 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
264
นายหลง วีศรี
68
บ้านเลขที่ 11/1 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
265
นางบัวเขียว ขุนจันทร์
67
บ้านเลขที่ 58 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
266
นางเย็น ต๊ะปัน
67
บ้านเลขที่ 51/1 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
267
นางจันทร์ยวง บุญเทิ้ม
67
บ้านเลขที่ 53 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
268
นายคำมา วันใหม
67
บ้านเลขที่ 63 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
269
นางคำน้อย วันใหม
67
บ้านเลขที่ 63 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
270
นางเฮือนคำ ประเพณี
67
บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
271
นายทอง เทพสม
66
บ้านเลขที่ 58 /1 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
272
นายจันทร์แดง จันทราวดี
66
บ้านเลขที่ 29 /1 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
273
นายฉลอง อินดี
66
บ้านเลขที่ 46 /3 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
274
นางวันนา ซ้อนเขียว
66
บ้านเลขที่ 64 /1 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
275
นางวรรณา จาอาบาล
66
บ้านเลขที่ 149 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
276
นางดี วงค์ซิว
66
บ้านเลขที่ 155 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
277
นายเสาร์แก้ว เหมือยรินทร์
66
บ้านเลขที่ 28 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
278
นางบัว จันตา
65
บ้านเลขที่ 41/2 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
279
นายเดช ยอดเป็ง
65
บ้านเลขที่ 56/1 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
280
นายฉลาด เหมือยรินทร์
64
บ้านเลขที่ 48 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
281
นางโสภา เทพสม
64
บ้านเลขที่ 58/1 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
282
นางคำมูล ก๋าสุข
64
บ้านเลขที่ 60/1 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
283
นายสีนุช ชุ่มเชียง
63
บ้านเลขที่ 27/2 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
284
นายอนันต์ เหมือยรินทร์
63
บ้านเลขที่ 28 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
285
นายเจริญ ฟูเทพ
63
บ้านเลขที่ 29 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
286
นายทองคำ กันทะวะ
63
บ้านเลขที่ 36 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
287
นางสุพันธ์ อินดี
63
บ้านเลขที่ 46/3 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
288
นางประพา พูเทพ
62
บ้านเลขที่ 29 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
289
นางโสภา คำตุ้ย
62
บ้านเลขที่ 38 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
290
นางอานงค์ นันติ
62
บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
291
นางสุข ยอดเป็ง
62
บ้านเลขที่ 56/1 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
292
นายอำพล ซ้อนเขียว
62
บ้านเลขที่ 60 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
293
นายบุญยงค์ แสงวัง
62
บ้านเลขที่ 107 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
294
นางบัวลอย โนชัยวงค์
61
บ้านเลขที่ 13 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
295
นายประชา กันทะสอน
62
บ้านเลขที่ 56/3 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
296
นายสมบูรณ์ โนชัยวงค์
61
บ้านเลขที่ 15/2 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
297
นางแสงจันทร์ ชุ่มเชียง
61
บ้านเลขที่ 27/2 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
298
นางสมศรี จันทราวดี
61
บ้านเลขที่ 29/1 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
299
นายวีระพงษ์ ศิริเทพ
61
บ้านเลขที่ 52/2 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
300
นายจันติ๊บ จันตา
60
บ้านเลขที่ 41 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
301
นางชุมศรี เหมือยรินทร์
60
บ้านเลขที่ 48 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
302
นางทองดี ตาปิก
60
บ้านเลขที่ 64/2 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
303
นางจันคำ แฮดแจ้
60
บ้านเลขที่ 103/1 หมู่ 3 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
304
นางมลเทียน วีศรี
61
บ้านเลขที่ 11/1 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
305
นางบัวเรียว ต๊ะดี
61
บ้านเลขที่ 164 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
306
นางจันทร์คำ ฟูเทพ
60
บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
307
นางวราภาณ์ ศิริเทพ
60
บ้านเลขที่ 52/2 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
308
นางนิ้ว จี๋เอ้ย
97
บ้านเลขที่ 104 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
1000
 เงินสด
309
นางซ้อย ปนสุข
97
บ้านเลขที่ 131 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
1000
 เงินสด
310
นายตุ้ย อุดสม
95
บ้านเลขที่ 128 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
1000
 เงินสด
311
นายสม ปันใจ
94
บ้านเลขที่ 159 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
1000
 เงินสด
312
นายจู จันตา
90
บ้านเลขที่ 146 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
1000
 เงินสด
313
นางเอ้ย วงค์อนุกูล
89
บ้านเลขที่ 149/2 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
314
นายบุญ มาแก้ว
87
บ้านเลขที่ 121 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
315
นางคำน้อย ฟูตุ้ย
87
บ้านเลขที่ 86 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
316
นางสีมา หล้ายวน
87
บ้านเลขที่ 124 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
317
นายวัน จักรดี
86
บ้านเลขที่ 153 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
318
นางมูล ปาสา
85
บ้านเลขที่ 138 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
319
นางชุ่ม ไชยแก้ว
85
บ้านเลขที่ 54 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
320
นายติ๊บ จี๋เอ้ย
85
บ้านเลขที่ 164 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
321
นายศรีมูล ไชยแก้ว
84
บ้านเลขที่ 54 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
322
นางป้อง บุญโล่ห์
84
บ้านเลขที่ 118 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
323
นางเฮือน เต๋น้อย
84
บ้านเลขที่ 220 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
324
นายทวีป บุตรเต
82
บ้านเลขที่ 105 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
325
นางลมุล แก้วไชยศรี
79
บ้านเลขที่ 201 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
326
นายสมบรูณ์ ไชยวุฒิ
79
บ้านเลขที่ 141/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
327
นางป๊อก มาศคำ
78
บ้านเลขที่ 136/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
328
นายคล้าย แสงแก้ว
78
บ้านเลขที่ 218 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
329
นางคำมา กบคำ
78
บ้านเลขที่ 222 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
330
นายทอง ฝั้นปวน
77
บ้านเลขที่ 47 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
331
นางแก้ว บุญโล่ห์
77
บ้านเลขที่ 78 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
332
นายมา ฟูตุ้ย
76
บ้านเลขที่ 79 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
333
นางจิต กบคำ
76
บ้านเลขที่ 92 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
334
นางแสง ยะเมทะ
76
บ้านเลขที่ 97/2 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
335
นางสุภา อินน่อง
75
บ้านเลขที่ 96 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
336
นางยม ฝั้นปวน
75
บ้านเลขที่ 47 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
337
นางสาวคำมูล แสนจันทร์
75
บ้านเลขที่ 83 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
338
นายสม จำปาแก้ว
74
บ้านเลขที่ 208 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
339
นางสุดา แสงแก้ว
74
บ้านเลขที่ 209 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
340
นางจันทร์ เตปิน
74
บ้านเลขที่ 165 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
341
นายบุญยืน ท่วมแก้ว
73
บ้านเลขที่ 29 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
342
นางอิ้น ยะเมทะ
73
บ้านเลขที่ 160 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
343
นางบัวผัน จ๋อมน้อย
72
บ้านเลขที่ 94 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
344
นายปุ๊ด ไทยใหม่
72
บ้านเลขที่ 95 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
345
นายมอย ผาสุก
72
บ้านเลขที่ 158 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
346
นายน้อย ต๊ะตา
72
บ้านเลขที่ 109 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
347
นางพิน ทุ่งเจ็ด
71
บ้านเลขที่ 123/2 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
348
นางพร ท่วมแก้ว
71
บ้านเลขที่ 29 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
349
นางบัวกัน ฟูตุ้ย
71
บ้านเลขที่ 138/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
350
นางดี แสงแก้ว
71
บ้านเลขที่ 212 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
351
นางน้อย กบคำ
71
บ้านเลขที่ 217 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
352
นางสีมา ไชยวุฒิ
71
บ้านเลขที่ 141/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
353
นางสาวสม นายหน่อ
70
บ้านเลขที่ 126 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
354
นายสาย แสนจันทร์
70
บ้านเลขที่ 238 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
355
นายตั๋น จี๋เอ้ย
69
บ้านเลขที่ 104/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
356
นางรุจิ หล้าเมือง
69
บ้านเลขที่ 132 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
357
นางโล้ ผาสุก
69
บ้านเลขที่ 237 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
358
นางยวง ไชยวุฒิ
69
บ้านเลขที่ 222/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
359
นางจู แสนจันทร์
69
บ้านเลขที่ 223 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
360
นายสม ทาแสง
67
บ้านเลขที่ 135/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
361
นางจันทร์ ปันใจ
68
บ้านเลขที่ 108 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
362
นางลูน สุภาแก้ว
68
บ้านเลขที่ 102 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
363
นางคำสุข จำปาแก้ว
68
บ้านเลขที่ 208 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
364
นายปี มาแก้ว
67
บ้านเลขที่ 76 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
365
นายพร้อม ใจนวล
67
บ้านเลขที่ 110/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
366
นายดวง ขุนจันทร์
67
บ้านเลขที่ 98 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
367
นายอนิวัติ หล้าเมือง
67
บ้านเลขที่ 225 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
368
นางสาวตอง นายหน่อ
66
บ้านเลขที่ 126/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
369
นางมาลัย จี๋เอ้ย
66
บ้านเลขที่ 104/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
370
นายกรุง ปันใจ
66
บ้านเลขที่ 109/3 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
371
นางเมล์ สร้อยปา
66
บ้านเลขที่ 111/2 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
372
นายสนัน ทาบุตร
67
บ้านเลขที่ 112/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
0
 เงินสด
373
นางผล แสงแก้ว
66
บ้านเลขที่ 218 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
374
นายล่อง จักรดี
66
บ้านเลขที่ 231 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
375
นางเพ็ญ ต๊ะเอ้ย
66
บ้านเลขที่ 108/3 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
376
นางบัวขาว มาแก้ว
65
บ้านเลขที่ 76 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
377
นายเอนก จันทร์น้อย
65
บ้านเลขที่ 81 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
378
นายดวงจันทร์ ไชยวุฒิ
65
บ้านเลขที่ 111 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
379
นางบุญมี ดวงตาดำ
65
บ้านเลขที่ 216 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
380
นายเสงี่ยม มาแก้ว
65
บ้านเลขที่ 121/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
381
นางจันทร์หอม จักรดี
64
บ้านเลขที่ 89/2 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
382
นางซ้อน กบคำ
64
บ้านเลขที่ 91/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
383
นายคำ หล้าแก้ว
64
บ้านเลขที่ 108/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
384
นางดี ทาบุตร
64
บ้านเลขที่ 112/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
385
น.ส.มูล หล้าเมือง
64
บ้านเลขที่ 132 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
386
นางศิริพร โอคาโนะ
64
บ้านเลขที่ 138 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
387
นายเศร้า จันทร์ตา
64
บ้านเลขที่ 146 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
388
นางบัวจันทร์ แปงเอ้ย
64
บ้านเลขที่ 158/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
389
นายสว่าง ยะพันธุ์
64
บ้านเลขที่ 214 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
390
นายสมนึก ทาแสง
63
บ้านเลขที่ 70 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
391
นางมาลี กันยาดี
63
บ้านเลขที่ 91/2 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
392
นายประสงค์ อิ่นน่อง
63
บ้านเลขที่ 96 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
393
นางปี ขุนจันทร์
63
บ้านเลขที่ 98 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
394
นางรัตน์ จันทร์ตา
63
บ้านเลขที่ 131/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
395
นายอิ่นคำ กบคำ
63
บ้านเลขที่ 147/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
396
นางสำรอง ดวงตาคำ
63
บ้านเลขที่ 148/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
397
นายเติง ใจมอน
63
บ้านเลขที่ 148/2 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
398
นางปราณี โด่งดัง
63
บ้านเลขที่ 213 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
399
นายบุญยงค์ กันยาดี
63
บ้านเลขที่ 230 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
400
นายองอาจ สุนันสา
62
บ้านเลขที่ 3 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
401
นายถวิล หล้ายวน
62
บ้านเลขที่ 64 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
402
นายชวน ท้วมแก้ว
62
บ้านเลขที่ 88 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
403
น.ส.อำพร ใจนวล
62
บ้านเลขที่ 110 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
404
นางสิริพร ใจนวล
62
บ้านเลขที่ 110/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
405
นางบัวหอม ทรัพย์อุดมทิพย์
62
บ้านเลขที่ 127 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
406
นายอินสอน ทรัพย์อุดมทิพย์
62
บ้านเลขที่ 127 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
407
นายจรัญ กบคำ
62
บ้านเลขที่ 130/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
408
นายเพ็ณ จินดาอุด
62
บ้านเลขที่ 131 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
409
นายสุพรรณ จันทร์ตา
62
บ้านเลขที่ 131/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
410
นางสมถวิล มีอุระ
62
บ้านเลขที่ 138 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
411
นายชาติ ไชยวุฒิ
62
บ้านเลขที่ 141 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
412
นางทองวัน แปงเอ้ย
62
บ้านเลขที่ 153/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
413
นางผัด ยะพันธุ์
62
บ้านเลขที่ 214 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
414
นายจรัญ จันทร์ตา
62
บ้านเลขที่ 215 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
415
นางศรีไว หล้ายวน
61
บ้านเลขที่ 64 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
416
นายอำพล จี๋เอ้ย
61
บ้านเลขที่ 104/2 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
417
นางค่าย ไชยวุฒิ
61
บ้านเลขที่ 111 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
418
นางสังเวียน แสงแก้ว
62
บ้านเลขที่ 116/3 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
419
นาวสาวงาน ฝั้นปวน
62
บ้านเลขที่ 123 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
420
นางบุญช่วย กบคำ
62
บ้านเลขที่ 147/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
421
นายสัมฤทธิ์ มาแก้ว
61
บ้านเลขที่ 161/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
422
นางประนอม หล้าเมือง
61
บ้านเลขที่ 225 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
423
นายสมบูรณ์ อินน่อง
60
บ้านเลขที่ 96 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
424
นางนงเยาว์ คาห์เลนแบร์ก
60
บ้านเลขที่ 113 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
425
นายจรัญ แปงเอ้ย
60
บ้านเลขที่ 149 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
426
นายเจริญ แปงเอ้ย
60
บ้านเลขที่ 153/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
427
นางศรีนวล ยะเมทะ
61
บ้านเลขที่ 154 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
428
นายเอนก นันตา
60
บ้านเลขที่ 156 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
429
นางสมศรี มาแก้ว
61
บ้านเลขที่ 156/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
430
นายปุ๊ด มาแก้ว
61
บ้านเลขที่ 156/1 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
431
น.ส.แสงมอญ ฟูตุ้ย
60
บ้านเลขที่ 111/1 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
 เงินสด
432
นายจรัญ แสงแก้ว
60
บ้านเลขที่ 209 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
 เงินสด
433
นางสุข แก้วนาโท
93
บ้านเลขที่ 57 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
1000
 เงินสด
434
นางพลอย อ้นด้วง
92
บ้านเลขที่ 60 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
1000
 เงินสด
435
นายบุญ มาแก้ว
89
บ้านเลขที่ 69/2 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
436
นางติ๊บ ปันไหว
88
บ้านเลขที่ 148 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
437
นายวงศ์ อ้นด้วง
87
บ้านเลขที่ 61/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
438
นางเอ้ย การินตา
87
บ้านเลขที่ 40 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
439
นางปั๋น ตาเปี้ย
87
บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
440
นายเถิง อุดตุ้ย
85
บ้านเลขที่ 64 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
441
นางเตาะ บุญส่ง
85
บ้านเลขที่ 67 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
442
นางจันทร์ตา อุดสม
84
บ้านเลขที่ 53 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
443
นายก๋วน การินตา
83
บ้านเลขที่ 142 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
444
น.ส.บุญ จักรดี
82
บ้านเลขที่ 4 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
445
นายปอน อุดสม
82
บ้านเลขที่ 53 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
446
นางสาวคำฟู อุดสม
82
บ้านเลขที่ 62 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
447
นางเขียว อินดี
82
บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
448
นางเงิน กันอินทร์
81
บ้านเลขที่ 71/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
449
นางปิ๋ว บัวผัด
81
บ้านเลขที่ 141 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
450
นางติ๊บ การินตา
81
บ้านเลขที่ 142 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
451
นายผัด จักรดี
80
บ้านเลขที่ 28 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
452
นางศรีไว จักรดี
80
บ้านเลขที่ 31/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
453
นายชุมพงศ์ กันอินทร์
80
บ้านเลขที่ 71/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
454
นายชุ่ม จักรดี
80
บ้านเลขที่ 73/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
455
นายแก้ว แก้วนาโท
79
บ้านเลขที่ 70 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
456
นางหลง สายวงค์
79
บ้านเลขที่ 143 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
457
นายหนิ้ว คำพา
79
บ้านเลขที่ 8/2 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
458
นางบุญปั๋น เขื่อนเมือง
79
บ้านเลขที่ 32 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
459
นายเม็ด แก้วเมืองมูล
79
บ้านเลขที่ 35 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
460
นางมูล หลวงตุมมา
79
บ้านเลขที่ 71 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
461
นางน้อย อ้นด้วง
79
บ้านเลขที่ 140 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
462
นายมี อุดสม
79
บ้านเลขที่ 38 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
463
นายแก้ว อินดี
78
บ้านเลขที่ 18 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
464
นายเงิน แก้วฟู
78
บ้านเลขที่ 63 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
465
นางกาบ จักรดี
78
บ้านเลขที่ 73/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
466
นายปัน จักรดี
77
บ้านเลขที่ 4 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
467
นางผัน อินดี
77
บ้านเลขที่ 23/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
468
นางเป็ง นามูล
76
บ้านเลขที่ 145 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
469
นางจู เกตุศรี
76
บ้านเลขที่ 33 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
470
นางทองสุข จันทร์ดวง
75
บ้านเลขที่ 38 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
471
นางสม กุณะ
75
บ้านเลขที่ 53/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
472
นางชุ่มใจ อ้นด้วง
75
บ้านเลขที่ 69/4 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
473
นายอ้วน ใจปา
75
บ้านเลขที่ 70/2 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
474
นางหนิ้ว เดชอุปการ
75
บ้านเลขที่ 73/2 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
475
นายหลั่น แก้วเมืองมูล
75
บ้านเลขที่ 147 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
476
นางมั่ว จักรดี
74
บ้านเลขที่ 66/2 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
477
นายจรัญ เขยฟู
74
บ้านเลขที่ 11/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
478
นางลา แก้วฟู
74
บ้านเลขที่ 63 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
479
นายศูนย์ แก้วฟู
74
บ้านเลขที่ 164 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
480
นายแป๋ง วันแว่น
73
บ้านเลขที่ 34 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
481
นายบุญเลิศ กุณะ
73
บ้านเลขที่ 53/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
482
น.ส. บุญเรือน ปันไหว
72
บ้านเลขที่ 18 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
483
นายอินสม เครือวงศ์กา
72
บ้านเลขที่ 27 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
484
นางทองคำ อุดตุ้ย
72
บ้านเลขที่ 74/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
485
นางแสงหล้า มามูล
72
บ้านเลขที่ 70/2 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
486
นางศรีนวล เพชรสันทัด
71
บ้านเลขที่ 42/2 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
487
นายประสิทธ์ แสงทอง
71
บ้านเลขที่ 43/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
488
นางทองแดง จันทร์น้อย
71
บ้านเลขที่ 54 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
489
นางต่วน ฟองแก้ว
71
บ้านเลขที่ 59 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
490
นายยก จักรดี
71
บ้านเลขที่ 66/2 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
491
นายทวน ค้าไม้
71
บ้านเลขที่ 69/3 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
492
นายสมฤทธิ์ แสนอินทร์
71
บ้านเลขที่ 195 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
493
นางป๋า จักรดี
71
บ้านเลขที่ 4 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
494
นายมานพ สายแก้ว
70
บ้านเลขที่ 21/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
495
นางพลอย อุดสม
70
บ้านเลขที่ 25 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
496
นางกาบจันทร์ แสนบ่อ
70
บ้านเลขที่ 169/3 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
497
นายอุด เรือนน้อง
70
บ้านเลขที่ 35 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
498
นางสาวแว่น ก๋าติ๊บ
70
บ้านเลขที่ 44 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
499
นายป้อง อุดสม
70
บ้านเลขที่ 73 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
500
นายมนูญ อ้นด้วง
69
บ้านเลขที่ 74/2 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
501
นางหมู แก้วเมืองมูล
69
บ้านเลขที่ 147 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
502
นางจำนอง แก้วฟู
69
บ้านเลขที่ 199/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
503
นายเยาว์ ปัญญาน้อย
69
บ้านเลขที่ 180 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
504
นายไสว เครือปัญญา
69
บ้านเลขที่ 190 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
505
นายกองแก้ว จันทร์ดวง
69
บ้านเลขที่ 61/3 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
506
นายองค์อาจ อินดี
69
บ้านเลขที่ 14/2 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
507
นางลบ ดวงแก้ว
68
บ้านเลขที่ 69/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
508
นางจันทร์ เครือวงค์กา
68
บ้านเลขที่ 27 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
509
นายเดช จากสีพรม
68
บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
510
นายถนอม อักษรเจริญ
68
บ้านเลขที่ 42/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
511
นางเหลี่ยม แสงทอง
67
บ้านเลขที่ 43/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
512
นางตา สีทิจันทา
67
บ้านเลขที่ 3 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
513
นายดี ใจหล้า
67
บ้านเลขที่ 6/3 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
514
นางทองคำ อินดี
67
บ้านเลขที่ 14/2 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
515
นางสม อักษรเจริญ
67
บ้านเลขที่ 42/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
516
นายวุ่น ปันไหว
66
บ้านเลขที่ 8/4 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
517
นายประสิทธิ์ จันทร์ดวง
66
บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
518
นางบัวไหล เรือนน้อง
66
บ้านเลขที่ 35 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
519
นายชุ่มใจ หล้าปาวงค์
66
บ้านเลขที่ 41/2 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
520
นางเปียง ค้าไม้
66
บ้านเลขที่ 69/3 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
521
นายประหยัด อุดสม
66
บ้านเลขที่ 80/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
522
นางจันทร์คำ เขียวสี
66
บ้านเลขที่ 147/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
523
นายสุรีย์ แจ้ป้อม
66
บ้านเลขที่ 181 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
524
นางมิตธิรา แสนอินทร์
66
บ้านเลขที่ 195 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
525
นางปวน จากสีพรม
66
บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
526
น.ส.ศรีป๋ง กายาวงค์
65
บ้านเลขที่ 3/5 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
527
นางมอย อินดี
65
บ้านเลขที่ 20 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
528
นางเปา แก้วนาโท
65
บ้านเลขที่ 52/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
529
นายยศ อุดสม
65
บ้านเลขที่ 59/2 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
530
นางสุนันต์ จันทร์ดวง
65
บ้านเลขที่ 61/3 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
531
นางหร่าย ลับแลชัย
65
บ้านเลขที่ 77/4 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
532
นางไหล จักรดี
65
บ้านเลขที่ 149 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
533
นายจินดา เพ็ชรสันทัด
64
บ้านเลขที่ 42/2 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
534
นายสุวรรณ ตุ้ยหลาน
64
บ้านเลขที่ 66/4 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
535
นางเป็ง เครือปัญญา
64
บ้านเลขที่ 190 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
536
น.ส.วรณ์ อินดี
64
บ้านเลขที่ 19/2 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
537
นางอัมพร สายแก้ว
63
บ้านเลขที่ 21/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
538
นางตุมมา จันทร์ดวง
63
บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
539
นายชัยรัตน์ ทะนันไชย
63
บ้านเลขที่ 43 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
540
นายโชติ แก้วนาโท
63
บ้านเลขที่ 57/3 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
541
นางฟองแก้ว แก้วนาโท
63
บ้านเลขที่ 57/3 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
542
นางคัด จันทร์น้อย
63
บ้านเลขที่ 75/2 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
543
นายสงบ ธรรมณี
63
บ้านเลขที่ 142 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
544
นายภัทร์ เขียวสี
63
บ้านเลขที่ 147/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
545
นางเป็ง ปันใจ
62
บ้านเลขที่ 4/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
546
นางทองเพียร อุดสม
62
บ้านเลขที่ 59/2 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
547
นายทวีศักดิ์ อ้นด้วง
62
บ้านเลขที่ 60/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
548
นางศรีนวล บุญส่ง
62
บ้านเลขที่ 66/3 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
549
นายทวี อ้นด้วง
62
บ้านเลขที่ 69 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
550
นางสมพร อ้นด้วง
62
บ้านเลขที่ 69 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
551
นายสุภาพ ทะแก้ว
62
บ้านเลขที่ 73/3 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
552
นายสินทร ปันใจ
61
บ้านเลขที่ 4/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
553
นายสุนทร การินตา
61
บ้านเลขที่ 21/2 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
554
นางมาลัย ใจปา
61
บ้านเลขที่ 49/2 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
555
นายเสน่ห์ ก๋าติ๊บ
61
บ้านเลขที่ 57/6 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
556
นางนวล เป็งดิบ
61
บ้านเลขที่ 61/4 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
557
นายสัมฤทธิ์ ชัยสุรินทร์
61
บ้านเลขที่ 66 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
558
นางเย็น สง่างาม
61
บ้านเลขที่ 70/3 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
559
นายใจ แก้วเมือง
61
บ้านเลขที่ 75 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
560
นางอิม แก้วเมือง
61
บ้านเลขที่ 75 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
561
นางมลเทียน อินดี
61
บ้านเลขที่ 182 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
562
นางสุรีย์พร กลิ่นสวัสดิ์
62
บ้านเลขที่ 202 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
563
นายสีมูล กายาวงค์
60
บ้านเลขที่ 3/5 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
564
นางผ่าน อินตานา
60
บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
565
นายเชิด คำสม
60
บ้านเลขที่ 42/4 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
566
นางจินดา คำสม
60
บ้านเลขที่ 42/4 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
567
นางอำพร เทน
60
บ้านเลขที่ 76 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
568
นางอุสา พลคิด
60
บ้านเลขที่ 206 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
569
นายเจตน์ แจ้ป้อม
60
บ้านเลขที่ 19/2 หมู่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
570
น.ส.เนาวรัตน์ ค้าไม้
60
บ้านเลขที่ 55/2 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
 เงินสด
571
นายกุศล เครือวงค์ก๋า
60
บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
 เงินสด
572
นางวันดี แก้วเผือก
89
บ้านเลขที่ 86 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
573
นางจันทร์ จะเถิง
88
บ้านเลขที่ 9 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
574
นางคำ งาเกาะ
86
บ้านเลขที่ 85 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
575
นายตัน วันชิน
86
บ้านเลขที่ 3 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
576
นายแก้ว ใจแค
83
บ้านเลขที่ 1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
577
นางขาน เขียวติ๊บ
83
บ้านเลขที่ 35 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
578
นายทองแดง วันชิน
83
บ้านเลขที่ 79 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
579
นางใหล แก้วบ้าง
83
บ้านเลขที่ 45 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
580
นางบัวจีน ดอกเอ้ย
83
บ้านเลขที่ 17 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
581
นางเสาร์ผัด บุญมา
82
บ้านเลขที่ 57 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
582
นายอ้าย จะเถิง
82
บ้านเลขที่ 9 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
583
นางจันทร์แปง วันชิน
81
บ้านเลขที่ 79 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
584
น.ส.บือแส เป็งโม้
78
บ้านเลขที่ 11 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
585
นายสีมูล คำวัน
78
บ้านเลขที่ 23 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
586
นายคำมา แฮดแจ้
77
บ้านเลขที่ 87 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
587
นายสีเลย กิตติเสิศอนันต์
77
บ้านเลขที่ 84 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
588
นายเชาว์ คำนา
75
บ้านเลขที่ 70 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
589
นายสุขคำ จันทร์แสง
74
บ้านเลขที่ 34 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
590
นายบุญปั๋น บัวลอย
74
บ้านเลขที่ 47/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
591
นางตุด ปันใจ
74
บ้านเลขที่ 10 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
592
นายสุขขวา ดอกแจ๋ง
73
บ้านเลขที่ 5 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
593
นางติ๊บเดย คำวัน
73
บ้านเลขที่ 23 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
594
นางหนิ้ว ไทยมา
73
บ้านเลขที่ 184 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
595
นายเมย์ มาหลึก
73
บ้านเลขที่ 66 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
596
นายศักดิ์ คำนา
73
บ้านเลขที่ 71 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
597
นางแค ติ๊บเอ้ย
73
บ้านเลขที่ 72 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
598
นายอ้าย ขวัญทิพย์
73
บ้านเลขที่ 65 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
599
นางขันแก้ว คำนา
72
บ้านเลขที่ 71 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
600
นางเสาภา มาหลึก
72
บ้านเลขที่ 74/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
601
นายหละจี เป็งโม้
72
บ้านเลขที่ 6 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
602
นางสุคำ มาหลึก
72
บ้านเลขที่ 66 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
603
นางมี แก้วบ้าง
71
บ้านเลขที่ 105 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
604
นายยืน มาหลึก
70
บ้านเลขที่ 32/2 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
605
นางแก้วจันทร์ วิมลทิพย์เกษม
70
บ้านเลขที่ 48 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
606
นายปุ๊ดคำ เป็งแก้ว
70
บ้านเลขที่ 172 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
607
นางปุ๊ด บุญมา
69
บ้านเลขที่ 51/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
608
นางบุญมา ดอกแจ๋ง
69
บ้านเลขที่ 5 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
609
นางคำ เป็งแก้ว
69
บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
610
นางปอย มาคำ
69
บ้านเลขที่ 44 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
611
นางสาวสวย คำนา
69
บ้านเลขที่ 76 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
612
นายเพ็ชร มาปัน
69
บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
613
นางสุขลือ ใจข้อง
69
บ้านเลขที่ 78 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
614
นายคำเสาร์ ใจข้อง
68
บ้านเลขที่ 78 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
615
นายลือ เม็งแก้ว
68
บ้านเลขที่ 46/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
616
นายเรือง เรืองแสงจินดา
68
บ้านเลขที่ 52/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
617
นายยศ ธงสิบเก้า
68
บ้านเลขที่ 32 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
618
นายผัดจี หล้าเวย
68
บ้านเลขที่ 14 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
619
นายค้าย มาหลึก
68
บ้านเลขที่ 89/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
620
นางแสงคำ ชัยมา
68
บ้านเลขที่ 56 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
621
นายสุจันทร์ การินตา
68
บ้านเลขที่ 60/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
622
นางเสาร์ หล้าเวย
67
บ้านเลขที่ 91 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
623
นางบุญสี ติ๊บดี
67
บ้านเลขที่ 43/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
624
นายทัย ดอกแจ๋ง
67
บ้านเลขที่ 42 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
625
นางเขียว แฮดแจ้
66
บ้านเลขที่ 87 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
626
นางมาลี เม็งแก๋ว
66
บ้านเลขที่ 77 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
627
นางโป้ง งาเกาะ
65
บ้านเลขที่ 92/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
628
นางแสงแก้ว เม็งแก๋ว
65
บ้านเลขที่ 46/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
629
นางจันทร์สม ทาคำ
64
บ้านเลขที่ 88/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
630
นายส่ง งาเกาะ
64
บ้านเลขที่ 92/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
631
นางหลอง แสแถะ
64
บ้านเลขที่ 113 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
632
นางจันทร์แส การินตา
63
บ้านเลขที่ 25 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
633
นายอินจันทร์ ชัยมา
63
บ้านเลขที่ 34/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
634
นายพิง แก้วบ้าง
63
บ้านเลขที่ 37 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
635
นางสุรีย์ ดอกแจ๋ง
63
บ้านเลขที่ 42 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
636
นางเสาร์หนึ้ง บัวลอย
63
บ้านเลขที่ 47/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
637
นายฮ่อน มาปัน
63
บ้านเลขที่ 49 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
638
นายทองวัน กบด้วง
63
บ้านเลขที่ 88 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
639
นายส่วย ทาคำ
63
บ้านเลขที่ 88/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
640
นางบัวผิน ดอกแจ๋ง
62
บ้านเลขที่ 8 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
641
นายโทน เป็งตา
62
บ้านเลขที่ 21/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
642
นางจำรัส เขียวติ๊บ
62
บ้านเลขที่ 22 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
643
นางมอญ แก้วบ้าง
62
บ้านเลขที่ 33/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
644
นายศักดิ์ เขียวติ๊บ
62
บ้านเลขที่ 38 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
645
นางสุกใส มาปัน
62
บ้านเลขที่ 49 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
646
นางสี เรืองแสงจินดา
62
บ้านเลขที่ 52/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
647
นายณรงค์ เต็มเขียว
62
บ้านเลขที่ 60 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
648
นางเภา มาคำ
62
บ้านเลขที่ 64/2 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
649
นางจันทร์ตา กบด้วง
62
บ้านเลขที่ 88 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
650
นายบุญตัน ดอกเอ้ย
61
บ้านเลขที่ 4/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
651
นายสีทอง ดอกแจ๋ง
61
บ้านเลขที่ 28 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
652
นางเทา เต็มเขียว
61
บ้านเลขที่ 60 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
653
นางสุดา กึ้งคำ
61
บ้านเลขที่ 80 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
654
นายจำนูนท์ ตุ้ยดี
61
บ้านเลขที่ 97/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
655
นายอั๊ด วงศ์สกุล
61
บ้านเลขที่ 103 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
656
นายสีคำ ดอกแจ๋ง
64
บ้านเลขที่ 84/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
657
นางบัวผิน วันซิน
60
บ้านเลขที่ 24 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
658
นายสมัย ปันใจ
60
บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
659
นางจันทร์สม ทาคำ
60
บ้านเลขที่ 88/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
660
นายเจริญ เรือนฝ้าย
60
บ้านเลขที่ 36 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
661
นายสุบิน มาหลึก
60
บ้านเลขที่ 59 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
662
นายมังกรณ์ ขวัญทิพย์
60
บ้านเลขที่ 65 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
663
นายเดช กึ้งคำ
60
บ้านเลขที่ 80/1 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
664
นายศรีลัย กบด้วง
60
บ้านเลขที่ 83 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
665
นางสำราญ กบด้วง
60
บ้านเลขที่ 83 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
666
นางแสงอรุณ เขียงติ๊บ
60
บ้านเลขที่ 38 หมู่ 6 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
667
นายพชรภพ ทองฉ่ำ
61
บ้านเลขที่ 42/1 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
668
นายสิงห์คำ กึ้งคำ
61
บ้านเลขที่ 79/1 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
669
นางติ๊บแค คันนา
90
บ้านเลขที่ 29 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
1000
 เงินสด
670
นายสุขน้อย แก้วเตาะ
88
บ้านเลขที่ 31 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
671
นางแก้ว แก้วเตาะ
88
บ้านเลขที่ 31 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
672
นางบัวตอง พันนา
87
บ้านเลขที่ 11 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
673
นายหมื่น ติ๊บมูล
86
บ้านเลขที่ 58 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
674
นางติ๊บจี เต็มเขียว
86
บ้านเลขที่ 57 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
675
นายติ๊บแดง เต็มเขียว
85
บ้านเลขที่ 57 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
676
นางเสาร์ดา ติ๊บมูล
85
บ้านเลขที่ 58 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
677
นายมีจันทร์ ไทยมา
84
บ้านเลขที่ 16 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
678
นางแดง สูงคำ
83
บ้านเลขที่ 23 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
679
นายคำผัด ปุ๊ดคำ
83
บ้านเลขที่ 10 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
680
นางเงาแส ไทยมา
81
บ้านเลขที่ 16 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
681
นางบัวแส คันนา
80
บ้านเลขที่ 4 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
682
นางกันดี วิมลทิพย์เกษม
79
บ้านเลขที่ 30 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
683
นายอิ่นแก้ว วิมลทิพย์เกษม
79
บ้านเลขที่ 30 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
684
นายจันทร์คำ ใจข้อง
76
บ้านเลขที่ 2 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
685
นางเสาร์ลา คำนวน
76
บ้านเลขที่ 35 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
686
นางติ๊บแฮ เป็งแก้ว
76
บ้านเลขที่ 34 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
687
นางสาวง่าว เป็งแก้ว
76
บ้านเลขที่ 57 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
688
นางจ๋อย คำเหลือง
75
บ้านเลขที่ 24 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
689
นางสี ใจข้อง
74
บ้านเลขที่ 2 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
690
นายหวัน สารแห้ง
74
บ้านเลขที่ 46 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
691
นายเสาร์เป็ง แก้วเต๊าะ
74
บ้านเลขที่ 40 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
692
นายบุญจู เต็มเขียว
72
บ้านเลขที่ 52 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
693
นางจันทร์ สารแห้ง
71
บ้านเลขที่ 46 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
694
นายปั๋น สมเอ้ย
71
บ้านเลขที่ 21 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
695
นางเสาร์ ก๋าสุข
69
บ้านเลขที่ 48 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
696
นางรัตน์ สูงคำ
69
บ้านเลขที่ 62 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
697
นายเงิน เหมยรินทร์
68
บ้านเลขที่ 66 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
698
นางเสาร์ ถาดอก
67
บ้านเลขที่ 54 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
699
นายบุญเป็ง สุงคำ
67
บ้านเลขที่ 62 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
700
นางฮอม เหมยรินทร์
67
บ้านเลขที่ 66 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
701
นายสุภาพ นุ่มนวน
66
บ้านเลขที่ 61 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
702
นายแก้ว คำเปียง
66
บ้านเลขที่ 64 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
703
นายหรัด สุริยา
66
บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
704
นายศรีมูล แก้วเต๊าะ
66
บ้านเลขที่ 45 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
705
นางบัวหอม สุริยา
65
บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
706
นายก๋อง ถาดอก
65
บ้านเลขที่ 26 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
707
นายปุ้ดละ ไทยมา
65
บ้านเลขที่ 41 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
708
นางหนึ้ง แก้วรัตม์
65
บ้านเลขที่ 45 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
709
นางบัวเร็ว อินภิชัย
64
บ้านเลขที่ 1 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
710
นายคำมูล สูงคำ
64
บ้านเลขที่ 8 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
711
นายเสาร์ปอย แก้วศุกร์
64
บ้านเลขที่ 25 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
712
นางดี แก้วศุกร์
64
บ้านเลขที่ 25 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
713
นายสุคำ บุญมา
64
บ้านเลขที่ 50 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
714
นางจำปี สูงคำ
63
บ้านเลขที่ 55 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
715
นางจันทรา มาหลึก
63
บ้านเลขที่ 74 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
716
นายเส็ง สุขชุม
63
บ้านเลขที่ 83 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
717
นายพรเทพ อินภิชัย
62
บ้านเลขที่ 1 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
718
นางจันทร์ดวง สูงคำ
62
บ้านเลขที่ 8 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
719
นายทองสุข ใจหล้า
62
บ้านเลขที่ 36 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
720
นายสุบิน บุญมา
62
บ้านเลขที่ 39 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
721
นางบัวผิน บุญมา
62
บ้านเลขที่ 50 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
722
นางศรีวรรณา จักรดี
62
บ้านเลขที่ 56 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
723
นางติ๊บ คำเปียง
62
บ้านเลขที่ 64 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
724
นางปุ๊ด อื่นคำ
62
บ้านเลขที่ 15 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
725
นางหน่อแก้ว ถาดอก
61
บ้านเลขที่ 26 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
726
นางบัวเขียว ไทยมา
61
บ้านเลขที่ 41 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
727
นางสาวออน เต็มเขียว
61
บ้านเลขที่ 57 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
728
นางศุกร์ สมเอ้ย
61
บ้านเลขที่ 21 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
729
นางอำพร บุญมา
60
บ้านเลขที่ 39 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
730
นายณัชพล ถาดอก
60
บ้านเลขที่ 44 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
731
น.ส.สำราญ จันทร์ดี
60
บ้านเลขที่ 79 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
732
นางบุญมี สูงคำ
61
บ้านเลขที่ 60 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
733
นางสุดา สูขชุม
61
บ้านเลขที่ 83 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
734
นางบุญส่ง จากศรีพรม
60
บ้านเลขที่ 78 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
 เงินสด
735
นายบรรจง ใสสอาด
60
บ้านเลขที่ 12 หมู่ 7 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
 เงินสด
736
นางจันทร์ ทองคำ
90
บ้านเลขที่ 92 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
1000
 เงินสด
737
นางจันทร์แก้ว ใจหล้า
90
บ้านเลขที่ 117 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
1000
 เงินสด
738
นางผัด โสภาหล้า
85
บ้านเลขที่ 96 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
739
นางเกี๋ยง วงค์ปัญญา
84
บ้านเลขที่ 121 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
740
น.ส.ไหลมา สุขใส
83
บ้านเลขที่ 85 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
741
นายจำนงค์ จาฝัน
83
บ้านเลขที่ 75 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
742
นายมูล ตุ้ยสอน
81
บ้านเลขที่ 101/1 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
743
นางคำป้อ ทองคำ
80
บ้านเลขที่ 98/1 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
744
นางมี จันทร์แสง
79
บ้านเลขที่ 89/1 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
745
นายคำ โสภาหล้า
79
บ้านเลขที่ 96 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
746
นายส่ง จักรดี
78
บ้านเลขที่ 79 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
747
นางตุ้ย จาฝัน
77
บ้านเลขที่ 104 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
748
นางคำปัน จันทร์แสง
77
บ้านเลขที่ 124/1 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
749
นางต่อม การินตา
77
บ้านเลขที่ 133 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
750
นางป้อ ก๋าติ๊บ
76
บ้านเลขที่ 89/2 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
751
นายสงสัย ตัวะฮัว
76
บ้านเลขที่ 108 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
752
นางปี๋ อินดี
75
บ้านเลขที่ 78/2 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
753
นายตุ๋ง จักรดี
74
บ้านเลขที่ 91/1 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
754
นางมี หลวงตุมมา
74
บ้านเลขที่ 101/2 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
755
นางปัน อินดี
74
บ้านเลขที่ 110 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
756
นางพิ้น ทาคำ
74
บ้านเลขที่ 134 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
757
นายคำ อินดี
73
บ้านเลขที่ 110 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
758
นายเสาร์คำ แก้วศุกร์
73
บ้านเลขที่ 160 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
759
นายเงิน ปาละเพี้ยง
72
บ้านเลขที่ 166/1 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
760
นางตอน จักรดี
71
บ้านเลขที่ 91/1 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
761
นายผ่าน สมนา
71
บ้านเลขที่ 95/2 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
762
นางลูน จันทร์แสง
71
บ้านเลขที่ 100 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
763
นางแก้ว แก้วเตาะ
71
บ้านเลขที่ 106/2 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
764
นายยืน มาปัน
71
บ้านเลขที่ 116 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
765
นางคำน้อย แก้วศุกร์
71
บ้านเลขที่ 160 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
766
นายเถิง ปุ๊ดดี
71
บ้านเลขที่ 179 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
767
นางคำ ปาละเพี้ยง
71
บ้านเลขที่ 166/1 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
768
นายตา ทาคำ
69
บ้านเลขที่ 78 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
769
นางบุญยัง จักรดี
69
บ้านเลขที่ 79 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
770
นายลา เลาเฟย
69
บ้านเลขที่ 114/1 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
771
นางมี ปาละเพี้ยง
69
บ้านเลขที่ 117/2 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
772
นางแก้วมูล ทองคำ
69
บ้านเลขที่ 131 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
773
นายก๋องคำ ทาคำ
69
บ้านเลขที่ 134 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
774
นายแก้ว ใจปา
69
บ้านเลขที่ 166 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
775
นายลัย มาปัน
69
บ้านเลขที่ 88/4 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
776
นางมี การินตา
68
บ้านเลขที่ 118 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
777
นางคำแปง โสภาหล้า
68
บ้านเลขที่ 130 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
778
นายสุข ใจปา
68
บ้านเลขที่ 119 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
779
นายคำน้อย ปาละเพี้ยง
68
บ้านเลขที่ 117/2 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
780
นางนำ ปุ๊ดดี
67
บ้านเลขที่ 179 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
781
นางญาติ คำภา
67
บ้านเลขที่ 123 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
782
นางสุขแก้ว ใจปา
67
บ้านเลขที่ 166 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
783
นายทูล ทองคำ
67
บ้านเลขที่ 98/5 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
784
นางเบียง คำภา
67
บ้านเลขที่ 125 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
785
นางหนิ้ว สายสุวรรณ
67
บ้านเลขที่ 132 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
786
นายสุขแก้ว มาปัน
66
บ้านเลขที่ 81/1 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
787
นางคำมา จากน่าน
65
บ้านเลขที่ 93/1 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
788
นายไหล เลาเฟย
65
บ้านเลขที่ 103 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
789
นายสม ทาคำ
65
บ้านเลขที่ 107 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
790
นางจันทร์สม เลาเฟย
65
บ้านเลขที่ 114/1 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
791
นายเป็ง ใจหล้า
65
บ้านเลขที่ 117/3 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
792
นางสังวรณ์ คำรณ
65
บ้านเลขที่ 125/2 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
793
นายสิน สีอ่อนดี
65
บ้านเลขที่ 160 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
794
นายประหยัด จาฝัน
64
บ้านเลขที่ 96/1 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
795
นายมูล เลาเฟย
64
บ้านเลขที่ 103 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
796
นายทองคำ ติ๊บเอ้ย
64
บ้านเลขที่ 111/1 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
797
นายเดช ทาคำ
64
บ้านเลขที่ 130 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
798
นางสมบัติ ทาคำ
63
บ้านเลขที่ 78 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
799
นางเสาร์แก้ว เขื่อนธนะ
62
บ้านเลขที่ 79/2 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
800
นายอนันต์ รัตนาภรณ์
62
บ้านเลขที่ 91 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
801
นางมาลี ทองคำ
62
บ้านเลขที่ 98/5 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
802
นางส่วย ติ๊บเอ้ย
62
บ้านเลขที่ 111/1 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
803
นายสอน คำภา
62
บ้านเลขที่ 123/1 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
804
นายพร ทองคำ
62
บ้านเลขที่ 124/2 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
805
นายสมคิด โสภาหล้า
62
บ้านเลขที่ 59/1 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
806
นางลอย อุดสม
61
บ้านเลขที่ 88 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
807
นายจำปี ทองคำ
61
บ้านเลขที่ 98/3 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
808
นายหลี่ ทองคำ
61
บ้านเลขที่ 106/3 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
809
นายสิงห์คำ ตัวะฮ้อ
61
บ้านเลขที่ 111/2 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
810
นางประนอม ใจหล้า
61
บ้านเลขที่ 117/3 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
811
นางนงเยาว์ ทองคำ
61
บ้านเลขที่ 124/2 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
812
นางจันทร์คำ โสภาหล้า
61
บ้านเลขที่ 128/1 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
813
นายประสิทธิ์ แก้วเผือก
61
บ้านเลขที่ 128/2 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
814
นายทวี ทาคำ
60
บ้านเลขที่ 78/1 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
815
นางอำพร รัตนาภรณ์
60
บ้านเลขที่ 91 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
816
นายสนั่น มาปัน
60
บ้านเลขที่ 95 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
817
นางคำ การินตา
61
บ้านเลขที่ 97/1 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
818
นายเดช การินตา
60
บ้านเลขที่ 121/1 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
819
นายสงัด โสภาหล้า
60
บ้านเลขที่ 125/1 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
820
นายสมนึก มาปัน
61
บ้านเลขที่ 112 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
821
นายเปี้ย ทาป้อง
60
บ้านเลขที่ 106/1 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
822
นางจำปี๋ โสภาหล้า
60
บ้านเลขที่ 120 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
823
นายหนิ้ว ทองคำ
61
บ้านเลขที่ 118/3 หมู่ 8 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
824
นางจันทร์คำ ติ๊บแก้ว
96
บ้านเลขที่ 82 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
1000
 เงินสด
825
นางเอ้ย สืบแสน
93
บ้านเลขที่ 112 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
1000
 เงินสด
826
นางปลิว ทองแก้ว
88
บ้านเลขที่ 109 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
827
นางเกี๋ยงคำ ชื่นสมบัติ
87
บ้านเลขที่ 80 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
828
นางแก้ว กบคำ
85
บ้านเลขที่ 11 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
829
นางนำ ดวงแก้ว
84
บ้านเลขที่ 54 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
830
นางไหล ฟองแก้ว
83
บ้านเลขที่ 118 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
831
นางสี ศรีจันทร์แดง
82
บ้านเลขที่ 35 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
832
นายเมือง อิ่นแก้ว
81
บ้านเลขที่ 43 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
833
นายยอด ทองสม
80
บ้านเลขที่ 59 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
834
นางป้อม สีขาว
80
บ้านเลขที่ 140 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
835
นางเนียม ท้าวคำ
80
บ้านเลขที่ 100 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
836
นายปั๋น สารแปง
78
บ้านเลขที่ 9 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
837
นายทา ดวงแก้ว
78
บ้านเลขที่ 13 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
838
นางแก้ว บุตรเต
78
บ้านเลขที่ 101 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
839
นางน้อย ชื่นสมบัติ
78
บ้านเลขที่ 137 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
840
นางคำมี รินท้าว
78
บ้านเลขที่ 60 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
841
นางปี ชื่นสมบัติ
77
บ้านเลขที่ 72 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
842
นายอินสม ดวงแก้ว
76
บ้านเลขที่ 158 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
843
นางคำปัน บุตรเต
76
บ้านเลขที่ 38 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
844
นางทอง แฮดแจ้
76
บ้านเลขที่ 66 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
845
นายยุทธ ลือราช
76
บ้านเลขที่ 110 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
846
นายมาด ติ๊บแก้ว
76
บ้านเลขที่ 8 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
847
นางฮ่อน ปันใจ
75
บ้านเลขที่ 149 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
848
นางฟอง ดวงแก้ว
74
บ้านเลขที่ 13 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
849
นายเย็น สารแปง
73
บ้านเลขที่ 86 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
850
นายสานิตย์ แสนวงค์
73
บ้านเลขที่ 123 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
851
นายประชุม หล้ายวน
73
บ้านเลขที่ 134 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
852
นางอนงค์ ไชยพรม
73
บ้านเลขที่ 136 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
853
นางผัด ฟองแก้ว
72
บ้านเลขที่ 91 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
854
นางมูล บุญโล่ห์
72
บ้านเลขที่ 128 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
855
นางบุญชุม ติ๊บแก้ว
72
บ้านเลขที่ 162 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
856
นางปั๋น พร้อมญาติ
72
บ้านเลขที่ 117 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
857
นางอุ่น วันจิ๋ว
71
บ้านเลขที่ 22 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
858
นางหวัน ศรีจันทร์แดง
71
บ้านเลขที่ 28 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
859
นางชื่น อิ่นแก้ว
71
บ้านเลขที่ 43 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
860
นายบุญมา ลือราช
71
บ้านเลขที่ 110 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
861
นายเฉลิม สีขาว
71
บ้านเลขที่ 120 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
862
นายนุด ทิบไหว
70
บ้านเลขที่ 76 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
863
นางสาวสมถวิล สารแปง
70
บ้านเลขที่ 84 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
864
นายเต วันชุ่ม
70
บ้านเลขที่ 99 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
865
นายด้วง พร้อมญาติ
69
บ้านเลขที่ 117 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
866
นางฮอม แช่มช้อย
69
บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
867
นายต่อง สุนันทา
69
บ้านเลขที่ 29 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
868
นายถาวร วงค์พรม
69
บ้านเลขที่ 55 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
869
นายชลอ สุภาแก้ว
69
บ้านเลขที่ 116 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
870
นางยก แก้วมา
69
บ้านเลขที่ 127 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
871
นายวัง อิ่นแก้ว
68
บ้านเลขที่ 53 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
872
นางคำเมา ดวงแก้ว
68
บ้านเลขที่ 24 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
873
น.ส.วิภาพร โนกา
68
บ้านเลขที่ 95 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
874
นายแก้ว รินบาล
67
บ้านเลขที่ 126 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
875
นางเงิน สารแปง
66
บ้านเลขที่ 9 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
876
น.ส.จันทร์สม ภูต๋า
66
บ้านเลขที่ 36 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
877
นายนวล หนิ้วหวัน
66
บ้านเลขที่ 47 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
878
นายหวัน นันตา
66
บ้านเลขที่ 130 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
879
นางแก้ว บุญโล่ห์
66
บ้านเลขที่ 154 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
880
นายสงวน ทรัพย์อุดมทิพย์
64
บ้านเลขที่ 6 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
881
นายสุระ ไทยใหม่
64
บ้านเลขที่ 90 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
882
นางสาย สุภาแก้ว
64
บ้านเลขที่ 116 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
883
นายถาวล จากเมืองพร้าว
64
บ้านเลขที่ 50 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
884
นายสุทัสน์ ยาสา
64
บ้านเลขที่ 61 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
885
นางตอน สารแปง
64
บ้านเลขที่ 86 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
886
นางจันทร์คำ หล้ายวน
64
บ้านเลขที่ 134 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
887
นายเสริม วันชุม
64
บ้านเลขที่ 77 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
888
นายเกตุ กบคำ
63
บ้านเลขที่ 10 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
889
นางทาน กลิ่นเกตุ
63
บ้านเลขที่ 52 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
890
นางเอื้องคำ จักร์ดี
63
บ้านเลขที่ 105 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
891
นางหทัยรัตน์ หล้ายวน
63
บ้านเลขที่ 125 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
892
นายเอนก ผาสุข
63
บ้านเลขที่ 131 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
893
น.ส. อังคณาภรณ์ คำลือ
63
บ้านเลขที่ 141 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
894
นางก๋อง ติ๊บแก้ว
62
บ้านเลขที่ 8 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
895
นางบุญสวย สุนันทา
62
บ้านเลขที่ 29 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
896
นางบัวเลียว ยาสา
62
บ้านเลขที่ 62 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
897
นางตวย ฟองแก้ว
62
บ้านเลขที่ 94 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
898
นางออน วันชุม
62
บ้านเลขที่ 99 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
899
นายเสงี่ยม จักรดี
62
บ้านเลขที่ 115 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
900
นางแหวน สืบแสน
62
บ้านเลขที่ 122 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
901
นายจันทร์ จากเมืองพร้าว
62
บ้านเลขที่ 157 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
902
นางจุรีย์ ฟองแก้ว
61
บ้านเลขที่ 37 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
903
นายสนั่น ฟองแก้ว
62
บ้านเลขที่ 37 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
904
นางสาวทอน หนิ้วหวัน
61
บ้านเลขที่ 50 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
905
นายสถิตย์ ชื่นสมบัติ
61
บ้านเลขที่ 80 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
906
นาวงแปง ไทยใหม่
61
บ้านเลขที่ 90 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
907
นายชุม จากเมืองพร้าว
61
บ้านเลขที่ 146 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
908
นางอำนวย ทรัพย์อุดมทิพย์
61
บ้านเลขที่ 6 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
909
นายศรีลัย ยาสา
60
บ้านเลขที่ 62 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
910
นางสังวาล จากเมืองพร้าว
60
บ้านเลขที่ 69 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
911
นายหรัด ทองสม
60
บ้านเลขที่ 70 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
912
นายสาย ทืบไหว
60
บ้านเลขที่ 76 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
913
นางสีลา แสนวงศ์
61
บ้านเลขที่ 123 หมู่ 9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
914
นางปราณี ฟองมิ่ง
61
บ้านเลขที่ 30 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
915
นายเล็ก ทุศิริ
61
บ้านเลขที่ 69 หมู่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
916
นายแสน เหมือยรินทร์
89
บ้านเลขที่ 125 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
917
นางบุญมี วงค์ซิว
87
บ้านเลขที่ 115 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
918
นางลุ้ย เหมือยรินทร์
86
บ้านเลขที่ 125 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
919
นางพันธ์ เทพสม
86
บ้านเลขที่ 45 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
920
นายบุตร ขุนจันทร์
84
บ้านเลขที่ 124 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
921
นายทูล ถือพลอย
83
บ้านเลขที่ 67 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
922
นายไข่ ชัยชะนะ
82
บ้านเลขที่ 56 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
923
นายจวง บรรดาพิทักษ์
82
บ้านเลขที่ 38 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
924
นางไหล ขุนจันทร์
81
บ้านเลขที่ 124 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
925
นางบัวเขียว ฟูแห้ง
80
บ้านเลขที่ 46 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
926
นางเปี้ย โนชัยวงค์
80
บ้านเลขที่ 83 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
800
 เงินสด
927
นางฟองแก้ว แสนคำ
79
บ้านเลขที่ 61 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
928
นางบุญยวง ชัยชนะ
79
บ้านเลขที่ 12 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
929
นายเป็ง ถือพลอย
79
บ้านเลขที่ 75 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
930
นายเปิป แสนคำ
79
บ้านเลขที่ 136 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
931
นางคำมูล หล้ามูล
79
บ้านเลขที่ 104 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
932
นายหน๊อด เหมือยรินทร์
78
บ้านเลขที่ 99 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
933
นางก๋องคำ ฟูเทพ
78
บ้านเลขที่ 32 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
934
นางบัวขาว สง่างาม
77
บ้านเลขที่ 28 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
935
นางยวง ประเพณี
77
บ้านเลขที่ 2 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
936
นางเรือนแก้ว ต๊ะแก้ว
77
บ้านเลขที่ 19 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
937
นางคำปิ๋ว บุญเป็ง
77
บ้านเลขที่ 27 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
938
นางหล้า เหมือยรินทร์
77
บ้านเลขที่ 99 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
939
นายประเสริฐ ถือพลอย
76
บ้านเลขที่ 93 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
940
นางคำแฝง สละกูล
76
บ้านเลขที่ 117 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
941
นางคำปัน ติ๊บทะ
75
บ้านเลขที่ 68 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
942
นายบุญทศ ฝั้นแบน
75
บ้านเลขที่ 92 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
943
นางเหรียญ แสนคำ
73
บ้านเลขที่ 30 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
944
นายนิคม ไชยชนะ
73
บ้านเลขที่ 86 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
945
นางสมศรี ฝั้นแบน
73
บ้านเลขที่ 92 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
946
นางบุญเติง ตาปิก
72
บ้านเลขที่ 31 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
947
นางชุม ปราบปราม
72
บ้านเลขที่ 131 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
948
นายอุดม ตาปิก
71
บ้านเลขที่ 31 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
949
นายบุญมา คำลือ
71
บ้านเลขที่ 95 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
950
นายดี สวยสม
70
บ้านเลขที่ 41 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
951
นายสมาน เทพสม
70
บ้านเลขที่ 62 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
952
นางทองวัน ถือพลอย
70
บ้านเลขที่ 75 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
953
นางถนอม ฟูน้อย
70
บ้านเลขที่ 91 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
954
นางจันทร์ศรี ถือพลอย
70
บ้านเลขที่ 93/2 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
955
นางคำป้อ เทพสม
70
บ้านเลขที่ 57 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
700
 เงินสด
956
นายอินเหลา แสนคำ
69
บ้านเลขที่ 63 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
957
นายประพันธ์ ฤกษ์ชัยวงศ์
69
บ้านเลขที่ 127 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
958
นายสนอง ถือพลอย
69
บ้านเลขที่ 16 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
959
นายเฉลิม วงศ์วิ่ง
69
บ้านเลขที่ 22 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
960
นางคำเอ้ย เทพสม
69
บ้านเลขที่ 62 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
961
นายประสงค์ ไชยแก้ว
69
บ้านเลขที่ 14 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
962
นางขันคำ วงศ์วิ่ง
68
บ้านเลขที่ 22 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
963
นายวีระสิงห์ ไชยชนะ
68
บ้านเลขที่ 128 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
964
น.ส.นิตย์ แสนคำ
68
บ้านเลขที่ 94 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
965
นายดวง ติ๊บทะ
68
บ้านเลขที่ 113 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
966
นางชูศรี ปราบปราม
68
บ้านเลขที่ 140 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
967
นางเสาร์ คำลือ
68
บ้านเลขที่ 95 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
968
นายขยัน ปราบปราม
67
บ้านเลขที่ 140 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
969
นายสุชาติ เรืองแสงจินดา
67
บ้านเลขที่ 21 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
970
นายคัด ตันมูล
67
บ้านเลขที่ 142 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
971
นางสุทธิพร ฤกษ์ชัยวงศ์
67
บ้านเลขที่ 127 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
972
นางสมบูรณ์ เรืองแสงจินดา
67
บ้านเลขที่ 21 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
973
นายจรินทร์ ต๊ะปัน
66
บ้านเลขที่ 23 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
974
นายบุญยืน ไชยชนะ
66
บ้านเลขที่ 60 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
975
นายแสวง คำลือ
66
บ้านเลขที่ 84 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
976
นางคำแปง ไชยชนะ
66
บ้านเลขที่ 86 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
977
นายเสาร์ แสนพิทักษ์ชัย
66
บ้านเลขที่ 123 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
978
นายศรีนุช สง่างาม
66
บ้านเลขที่ 29 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
979
นางศรีนวล แก้วขัน
65
บ้านเลขที่ 59 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
980
นายพินิจ เหมือยรินทร์
65
บ้านเลขที่ 79 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
981
นายอินจันทร์ ฟูแห้ง
65
บ้านเลขที่ 82 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
982
นายไข่ ประเพณี
65
บ้านเลขที่ 89 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
983
นายอัมพร ฟูเทพ
65
บ้านเลขที่ 136 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
984
นางบัวเตียว ถือพลอย
64
บ้านเลขที่ 59 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
985
นางสวย สวยสม
64
บ้านเลขที่ 59 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
986
นายรัตน์ นันลูน
64
บ้านเลขที่ 59 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
987
นางสุพิน แสนคำ
63
บ้านเลขที่ 63 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
988
นางจันทร์เพ็ญ คำลือ
63
บ้านเลขที่ 84 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
989
นางศรีทร ติ๊บทะ
63
บ้านเลขที่ 113 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
990
นายสนั่น ติ๊บทะ
63
บ้านเลขที่ 122 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
991
นายจำนงค์ วงค์วิ่ง
63
บ้านเลขที่ 129 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
992
นางแก้วมูล สง่างาม
63
บ้านเลขที่ 29 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
993
นางปรานอม ไชยชนะ
63
บ้านเลขที่ 60 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
994
นางรับ เหมือยรินทร์
62
บ้านเลขที่ 79 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
995
นางเนียม ประเพณี
62
บ้านเลขที่ 89 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
996
นายวันชัย แก้วงาม
62
บ้านเลขที่ 108 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
997
นายสุธน กุณฑล
62
บ้านเลขที่ 120 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
998
นายสุเทพ กุณฑล
62
บ้านเลขที่ 120 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
999
นางไกรสร วงค์ซิว
62
บ้านเลขที่ 135 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
1000
นายสงัด วงค์ซิว
62
บ้านเลขที่ 135 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
1001
นายหิรัญ พูเทพ
62
บ้านเลขที่ 143 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
1002
นายไพบูรณ์ ดวงแก้ว
61
บ้านเลขที่ 58 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
1003
นางคำนา นันลูน
61
บ้านเลขที่ 77 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
1004
นางสังวาล บุญเป็ง
61
บ้านเลขที่ 102 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
1005
นางสงวน ติ๊บทะ
61
บ้านเลขที่ 122 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
1006
นางไกรศร พูเทพ
61
บ้านเลขที่ 143 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
1007
นายพันธุ์ศักดิ์ เดือนดาว
61
บ้านเลขที่ 156 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
1008
นายวิชัย แก้วขัน
61
บ้านเลขที่ 59 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
1009
นายสมบูรณ์ ติ๊บดี
60
บ้านเลขที่ 87 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
1010
นายประพันธ์ แสงทอง
60
บ้านเลขที่ 90 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
1011
นายเทศ บุญเป็ง
60
บ้านเลขที่ 102 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
1012
นางมาไล ฟูเทพ
60
บ้านเลขที่ 136 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
1013
นางนวน เทพสม
60
บ้านเลขที่ 17 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
1014
นายนิเวช เงินมูล
60
บ้านเลขที่ 25 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
1015
นายศักดิ์สิทธิ์ แสนคำ
60
บ้านเลขที่ 76 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด
1016
นางบัวลอย บุญมา
60
บ้านเลขที่ 70 หมู่ 10 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
600
 เงินสด