หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา

   แบบฟอร์มต่างๆ

ขอขึ้นนทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบลงทะเบียนความพิการ
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.01)
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
แบบฟอร์มขอเบิกค่าเช่าบ้าน
แบบฟอร์มขอรับค่าเช่าบ้าน
ดาวน์โหลดหนังสือราชการภายนอก
ดาวน์โหลดหนังสือราชการภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
244 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทรศัพท์ 054520516  โทรสาร 054520517
Email : maepak@live.com   Faecbook : องค์การบริการส่วนตำบลแม่ป้าก
©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก