หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา

   คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
การขอใบอนุญาตในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไท่เกิน 200 ตารางเมตร
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตาามมาตรา 21
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งถมดิน
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสถานีน้ำมัน
การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอต่ออายุใบอนุญาตการจัดตั้งตลาด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
244 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทรศัพท์ 054520516  โทรสาร 054520517
Email : maepak@live.com   Faecbook : องค์การบริการส่วนตำบลแม่ป้าก
©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก