หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา

   คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง
คู่มือการจัดทำงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มืองานธุรการ
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
244 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทรศัพท์ 054520516  โทรสาร 054520517
Email : maepak@live.com   Faecbook : องค์การบริการส่วนตำบลแม่ป้าก
©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก