11 มิ.ย. 62    109

    ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. นายบุญทศ ไทยมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้ากและประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ชั้นสอง ทั้งนี้คณะกรรมการฯได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เรียบร้อยแล้ว

  ปิดหน้านี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม Click