3 ก.ค. 62    101

    การรณรงค์ไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลแม่ป้าก

การรณรงค์ไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลแม่ป้าก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้ากร่วมกับโรงเรียน รพ.สต. และกลุ่มอสม.ตำบลแม่ป้าก ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562

  ปิดหน้านี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม Click