3 ก.ค. 62    522

    รณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟม ในพื้นที่ตำบลแม่ป้าก

รณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟม ในพื้นที่ตำบลแม่ป้าก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้ากร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก จัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟม ในพื้นที่ตำบลแม่ป้าก เพื่อลดปัญหามลภาวะที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

  ปิดหน้านี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม Click