13 พ.ค. 63    43

    อบต.แม่ป้าก...สู้ภัยแล้ง 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก...บริการน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่่ป้าก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ภัยแล้ง

  ปิดหน้านี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม Click