25 ส.ค. 63    12

    พ่นหมอกควันโรงเรียนบ้านแช่ฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้ากร่วมกับโรงเรียนบ้าสนแช่ฟ้ากำจัดและป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงร้าย...

  ปิดหน้านี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม Click