6 ม.ค. 64    5

     กิจกรรม Big cleaning day

เมื่อวันที่ 6/1/64 ทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้ากได้ร่วมมือกันทำความสะอาดบริเวณภายในสถานที่ท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนแม่จอกและ อบต.แม่ป้ากในโครงการ "ป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิด-19 )และโรคติดต่อชนิดต่างๆ"

  ปิดหน้านี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม Click