27 ม.ค. 64    8

    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋งได้ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2564 โดยการบรรยาย การสาธิต การฝึกภาคปฏิบัติ และการฝึกในสถานการณ์จำลอง โดยใช้วิทยากรจาก กำลังพลจิตอาสา 904 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ กองพันทหารม้าที่ 12 ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

  ปิดหน้านี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม Click