2 ม.ค. 62    113

    ซักซ้อมแผนป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้ากได้ตระหนักถึงความสำคัญในการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้สมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสากู้ชีพ กู้ชีพกู้ภัย (OTOS) และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ป้ากซึ้งเป็นกำลังสำคัญ ได้มีการซักซ้อมในสถานการณ์จำลอง

  ปิดหน้านี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม Click