1 ม.ค. 62    90

    อบรมโครงการขยะ

โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาและมลพิษในชุมชนโดยการจัดการขยะพลาสติกในชุมชน สร้างมูลค่า สร้างยิ่มให้ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2561

  ปิดหน้านี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม Click