หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
 
 
 
 
 

 

  ประกาศ เรื่อง การปะชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564
  https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
  ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสายงานผู้บริหาร
  ประกาศกำหนดประชุมสภา ประกาศเรียกประชุมสภา รายงานการประชุมสภาอบต.แม่ป้าก
  AA 71(เด็กอายุ 0-12ปี) AB 72(ผู้มีรายได้น้อย) AC 73(นักเรียน) AD 74(ผู้พิการ) AE 75(ทหารผ่านศึก) AF 76(ภิกษุ สามเณร) AG 77(สูงอายุ>60ปี) AK 81(บัตรผู้นำชุมชน) AJ 82(บัตร อสม.)และบุคคลในครอบครัว UC 89
  รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2563
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษาฯ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  ประกาศ ! แก้ไขประกาศรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  งานวิ่ง #วังชิ้นฮาล์ฟมาราธอน 2020
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
  เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาทต่อเดือนจนถึงอายุครบ 6 ปี...
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ป้าก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.แม่ป้าก
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป อบต.แม่ป้าก
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ อบต.แม่ป้าก
  รายงานผลแผน ปปช.
  ประกาศ อบต.แม่ป้าก เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
  คุ่มือการร้องทุกข์/ร้องเรียน อบต.แม่ป้าก
  ประกาศ อบต.แม่ป้าก เรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี รอบเดือนตุลาคม 2561
  ประกาศ อบต.แม่ป้าก เรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี รอบเดือนเมษายน 2561
  ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการรับชำระภาษีประจำปี 2562
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
244 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทรศัพท์ 054520516  โทรสาร 054520517
Email : maepak@live.com   Faecbook : องค์การบริการส่วนตำบลแม่ป้าก
©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก