หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
 
 
 
 
 

 

  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566)
  ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
  ประกาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน การมอบอำนาจ การมอบหมายหน้าที่ต่างๆ
  ประกาศเรื่องรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ประกาศเรื่องการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับบ้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 22-2564 มาตรการด้านการป้องกันและให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารสาวนตำบลแม่ป้าก เรื่องควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประเภทรถเร่จำหน่ายอาหาร เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 พ.ศ.2564
  รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
  มาตราการด้านการป้องกันและให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540
  [พร0023.1/ว238-28พค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2564
  ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำลแม่ป้าก สมัยสามัญ ใมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2550
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ 2560
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558
  รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  สรุปแบบรายงานสถิติการให้บริการของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
  รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อบต.แม่ป้าก ประจำปีงบประมาณ 2564
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
  ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.2564
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขอแจ้งข้อมูลลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
  http://www.ppd.moi.go.th/midev01/หัวข้อ
  จังหวัดแพร่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการับรู้ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน
  เอกสารแนะนำ กำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564
  เอกสาร คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหา่รส่วนตำบลแม่ป้าก
  แจ้งประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ.2564 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน
  การตรวจสอบการรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย 2563 อบต.แม่ป้าก(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
  ประกาศ เรื่อง การปะชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564
  https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
  ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสายงานผู้บริหาร
  ประกาศกำหนดประชุมสภา ประกาศเรียกประชุมสภา รายงานการประชุมสภาอบต.แม่ป้าก
  AA 71(เด็กอายุ 0-12ปี) AB 72(ผู้มีรายได้น้อย) AC 73(นักเรียน) AD 74(ผู้พิการ) AE 75(ทหารผ่านศึก) AF 76(ภิกษุ สามเณร) AG 77(สูงอายุ>60ปี) AK 81(บัตรผู้นำชุมชน) AJ 82(บัตร อสม.)และบุคคลในครอบครัว UC 89
  รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2563
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษาฯ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  ประกาศ ! แก้ไขประกาศรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  งานวิ่ง #วังชิ้นฮาล์ฟมาราธอน 2020
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
  เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาทต่อเดือนจนถึงอายุครบ 6 ปี...
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ป้าก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.แม่ป้าก
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป อบต.แม่ป้าก
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ อบต.แม่ป้าก
  รายงานผลแผน ปปช.
  ประกาศ อบต.แม่ป้าก เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
  คุ่มือการร้องทุกข์/ร้องเรียน อบต.แม่ป้าก
  ประกาศ อบต.แม่ป้าก เรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี รอบเดือนตุลาคม 2561
  ประกาศ อบต.แม่ป้าก เรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี รอบเดือนเมษายน 2561
  ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการรับชำระภาษีประจำปี 2562
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
244 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทรศัพท์ 054520516  โทรสาร 054520517
Email : maepak@live.com   Faecbook : องค์การบริการส่วนตำบลแม่ป้าก
©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก