หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
 
 
 
 
 

 

  สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2564
  สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 9และหมู่ที่ 10
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหล่า หมู่ที่ 9
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่จอก หมู่ที่ 5
  สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2564
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส ที่ 2 (เดือน ม.ค 64 - มี.ค 64)
  สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564
  สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
  สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2564
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส ที่ 1 (เดือน ต.ค 63 - ธ.ค 63)
  สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
  สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.61-0006 สายทางบ้านแช่ฟ้า - หาดผาคัน (ตำบลทุ่งแล้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผด.2)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านแช่ฟ้า - หาดผาคัน (ตำบลทุ่งแล้ง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.61-0006 สายทางบ้านแช่ฟ้า - หาดผาคัน (ตำบลทุ่งแล้ง) ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ จุดที่ ๒ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ จุดที่ ๒ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถรับส่งเด็กและผู้สูงอายุ ตำบลแม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาซื้อรถรับส่งเด็กและผู้สูงอายุ ตำบลแม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลอง-วังชิ้น (แนวเก่า) ทางเข้าบ้านแม่จอก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลอง-วังชิ้น (แนวเก่า) ทางเข้าบ้านแม่จอก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลอง-วังชิ้น (แนวเก่า) ทางเข้าบ้านเหล่า หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลอง-วังชิ้น (แนวเก่า) ทางเข้าบ้านเหล่า หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังน้ำเย็น บริเวณลำเหมืองห้วยหลวงเหนือ (ที่นานายไพบูรณ์ ดวงแก้ว)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านแม่บงเหนือ บริเวณห้วยหินดำ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบ และรับรองแบบแปลนโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.61-0001 สายลอง – วังชิ้น (แนวเก่า) (ทางเข้าบ้านแม่บงเหนือ) หมู่ที่ 2
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัสท์ติกคอนกรีต
  ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาลตัวอย่าง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาลตัวอย่าง
  ประกาศราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเทศบาลตัวอย่าง


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
244 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทรศัพท์ 054520516  โทรสาร 054520517
Email : maepak@live.com   Faecbook : องค์การบริการส่วนตำบลแม่ป้าก
©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก