แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
   อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาคม
   ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ด้านแหล่งน้ำ

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
   ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
   อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาคม

ด้านพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
   อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาคม
   ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ด้านส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
   อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาคม

ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

   ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ด้านการบริหารจัดการที่ดี

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
   อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาคม

รายการครุภัณฑ์

   รายการครุภัณฑ์
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
244 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทรศัพท์ 054520516  โทรสาร 054520517
Email : maepak@live.com   Faecbook : องค์การบริการส่วนตำบลแม่ป้าก
©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก