หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี :

 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564  
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก  
  การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ป้าก  
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก  
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก  
  แผนงานและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
244 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทรศัพท์ 054520516  โทรสาร 054520517
Email : maepak@live.com   Faecbook : องค์การบริการส่วนตำบลแม่ป้าก
©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก