ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ตั้งแต่เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการที่ขอรับเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรงตามโครงการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (E-payment) ในวันที่ 10 ของทุกเดือน และหากหลังวันที่ 10 ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้ากท่านใดไม่ได้รับการโอนเงิน ขอให้ติดต่อกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เพื่อดำเนินการแก้ไขและจัดส่งข้อมูลไปทางกรมบัญชีกลาง เพื่อโอนเงินตกเบิกให้ผู้มีสิทธิในเดือนต่อไป กรณีผู้สูงอายุ และคนพิการที่ขอรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก จะดำเนินการจ่ายให้ผู้สูงอายุตามปกติ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 054-520516